O NÁS

informace o studiu

Od roku 2002 nese naše škola název Gymnázium Elišky Krásnohorské, neboť je pokračovatelkou historické tradice prvního dívčího plnohodnotného gymnázia ve střední Evropě.

 

Naše gymnázium patří k menším školám. V letošním roce máme celkem 14 tříd (8 tříd osmiletého studia a 6 tříd čtyřletého studia). Studuje u nás 415 studentů, profesorský sbor má 41 členů včetně vedení školy a zahraničních lektorů anglického a francouzského jazyka.

 

Výuka je změřena hlavně na přípravu k vysokoškolskému studiu. Hodnocení studentů je tradiční (pětistupňová klasifikace). Studium je zakončeno standardní maturitní zkouškou.

 

Ve čtyřletém i osmiletém cyklu otevíráme třídy všeobecného zaměření, které v nižších ročnících nejsou orientovány humanitním nebo přírodovědným směrem, ve vyšších ročnících si studenti sami určují zaměření volitelnými předměty, kterých je v maturitním ročníku až sedm. Během studia absolvuje student povinně výuku dvou živých světových jazyků. Na našem gymnáziu se vyučuje angličtina, němčina, francouzština, můžeme nabídnout i ruštinu. Latina, čínština a španělština se v případě zájmu otevírá jako nepovinný nebo volitelný předmět. Mezi volitelné předměty patří např. právě konverzace v cizím jazyce, semináře z českého jazyka a literatury, dějepisu, matematiky, fyziky, deskriptivní geometrie, architektury, chemie, biologie, genetiky, zeměpisu, společenských věd, ekonomie, mezinárodní politiky, politologie, dějin umění, práva, filosofie, informatiky a výpočetní techniky. Široká je i nabídka nepovinných předmětů (další cizí jazyky, nepovinná informatika, sborový zpěv, sportovní hry, dramatický kroužek). Při jejich otevírání vycházíme ze zájmu studentů.

 

Škola je vybavena dvěma počítačovými učebnami s kapacitou celkem 32 počítačů s neomezeným připojením na internet a odbornými pracovnami biologie, chemie, fyziky, hudební a výtvarné výchovy a školní knihovnou, která je vybavena dalšími 10 počítači. Ve škole je instalováno Wi-Fi. Naše škola nemá vlastní tělocvičnu, avšak k dispozici je zrekonstruované školní hřiště s umělým povrchem a posilovna. Výuka tělesné výchovy probíhá v pronajatých tělocvičnách v okolí školy.

 

Co se u nás děje

 

Studenti nově přijatí do 1. ročníku v obou cyklech se účastní úvodních seznamovacích kurzů v délce 3 - 4 dnů na začátku září. Pro studenty 1. ročníku čtyřletého studia a sekundy, tercie a kvinty osmiletého cyklu pořádáme týdenní lyžařské výcvikové kurzy, zpravidla v zahraničí. Studenti 3. ročníku čtyřletého cyklu a septimy v cyklu osmiletém mají možnost se zúčastnit týdenního letního sportovního kurzu (vodáckého, cyklistického nebo se zaměřením na míčové hry a turistiku). Pro zájemce z řad studentů pořádáme zájezdy do Německa, Rakouska, Francie, Itálie a Velké Británie. 

 

Naše škola má svůj pěvecký sbor Campanula, který vystupuje také na veřejnosti. Mohou se v něm uplatnit i studenti, kteří hrají na hudební nástroj. Každoročně připravujeme vánoční akademii, pravidelné jsou také akademie koncem školního roku. Dlouhodobá spolupráce probíhá se společností Člověk v tísni a odráží se mimo jiné v realizace festivalu Jeden svět na Ohradní. Škola se významně zapojuje do ekologických aktivit, což bylo oceněno jejím pozváním do studentské poroty XXX. ročníku mezinárodního festivalu Ekofilm. Velká pozornost je věnována projektům, do nichž se žáci zapojují (např. Týden Elišky Krásnohorské, Ekoduo) a jež žáci sami iniciují (Krásnohoření, Jeden svět na Ohradní, Běh pro Afriku, adopce na dálku).