O NÁS

informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/2006 Sb. v platném znění uveřejňuji následující informace.

1. Název subjektu

Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55

 

2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.
Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.
Zřizovatelem je hlavní město Praha.

 

3. Organizační struktura

Viz přiložený dokument.

 

4. Kontaktní spojení 

 

 

4.1 Poštovní

Gymnázium Elišky Krásnohorské
Ohradní 55
140 00 Praha 4 - Michle

 

4.2 Adresa pro osobní návštěvy

Stejná jako poštovní.

 

4.3 Úřední hodiny

Pracovní dny 7:15 – 16:15

Prázdninové úřední hodiny 8:30 – 13:00

Konzultační hodiny učitelů na základě předchozí domluvy.

 

4.4 Telefonní čísla

Ústředna 241 080 291
Ředitel 241 483 238

Školní jídelna 241 080 279

241 080 + linka jednotlivých pracovníků školy.

 

4.5 Adresa webu

www.gekom.cz

 

4.6 Adresa e-podatelny

skola@gekom.cz

 

4.7 Další elektronické adresy

Viz O nás – učitelský sbor.

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2001504613/2010 (do dubna 2019 též možno 55434041/0100)

 

6. IČ

IČ 00335533

IZO školy 000335533

IZO ředitelství 600005054

 

7. DIČ

Nejsme plátci DPH.

 

8. Dokumenty

 

 

8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů

Viz Školní řád.
Viz Školní vzdělávací program.
Viz Výroční zpráva.

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet
Rozpočet na letošní rok je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Rozpočet za minulý rok je ve výroční zprávě.

 

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace posílejte na skola@gekom.cz nebo řediteli školy.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poštou na adresu školy (adresovat řediteli školy). Elektronicky na skola@gekom.cz.

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat řediteli školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku. Dále lze podat odvolání proti rozhodnutí podle §15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Odvolání se podává pouze písemně odboru školství a mládeže MHMP prostřednictvím ředitelství školy. Odvolání musí obsahovat název rozhodnutí, proti kterému se příslušná osoba odvolává, jeho datum a číslo jednací. Zvláštní formulář se nevyžaduje. Případné další náležitosti jsou uvedeny v poučení u každého rozhodnutí.
Viz Správní řád.

 

12. Formuláře

Viz Dokumenty.

 

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adresách skola@gekom.cz
Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu.
Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.

14. Předpisy  

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

zákon č. 500/2004 S. správní řád

zákon č. 262/2006 S. zákoník práce v platném znění

zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění

zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy

Školní řád

15. Úhrady za poskytování informací

 

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytnutí druhopisu 50 Kč / stránka A4

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

----

 

16. Licenční smlouvy

----

 

17. Výroční zprávy

Výroční zpráva

 

18. GDPR

Informační memorandum

Směrnice o ochraně osobních údajů

Směrnice pro zajištění ochrany osobních údajů při práci s ICT

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí u ředitele školy.

 

archiv (2)