PRO STUDENTY

předmětové info

Předměty učebního plánu osmiletého a čtyřletého gymnázia 2017/2018

Český jazyk a literatura Čj

 

Anglický jazyk Aj

 

Francouzský jazyk Fj

 

Německý jazyk Nj

 

Základy humanitní vzdělanosti1)  ZHV

 

Výchova k občanství / Občanský a společenskovědní základ2) VkO/OSZ

 

Dějepis D

 

Zeměpis3) Z

 

Geografie4) Ge

 

Matematika M

 

Fyzika Fy

 

Chemie Ch

 

Biologie / Anatomie člověka a výchova ke zdraví5) Bi/AČVZ

 

Finanční gramotnost FG

 

Informatika a výpočetní technika IVT

 

Estetická výchova - hudební Hv

 

Estetická výchova - výtvarná Vv

 

Tělesná výchova Tv

 

1) Pouze pro primu až tercii
2) Výchova k občanství pouze pro kvartu, jinak pro kvintu až oktávu a 1. - 4. ročník Občanský a společenskovědní základ

3) Pouze pro primu až kvartu
4) Pouze pro kvintu, sextu, septimu a 1. - 3. ročník
5) V tercii Anatomie člověka a výchova ke zdraví, jinak Biologie

 

 

Volitelné předměty  pro 3. a 4. ročník, septimu a oktávu 2017/2018

Konverzace v jazyce anglickém 

 

Konverzace v jazyce francouzském 


Konverzace v jazyce německém 

 

Semináře z literatury 

 

Seminář z lingivsitky

 

Seminář vybraných kapitol společenských věd 

 

Seminář psychopatologie

 

Seminář vybrané kapitoly z dějepisu

 

Seminář zeměpisu


Semináře matematiky

 

Seminář finanční gramotnosti

 

Semináře fyziky

 

Semináře biologie

 

Seminář z chemie

 

Seminář z IVT

 

 

 

Volitelné předměty pro primu až kvartu 2017/2018

Dramatická výchova 


Volitelná matematika 


Zdravý způsob života a prevence rizik 


Úvod do sociálně osobnostní a etické výchovy 

 

Matematická a fyzikální cvičení 

 

Biologie a chemi kolem nás