Informace o přijímacím řízení

Ve  školním roce 2019/2020 budeme otevírat:

jednu třídu čtyřletého studia pro uchazeče z 9. tříd ZŠ

jednu třídu osmiletého studia pro uchazeče z 5. tříd ZŠ

 

Termíny přijímacích zkoušek jsou:    12. 4. (pátek), 15. 4. (pondělí) 2019 čtyřleté gymnázium

                                                          16. 4. (úterý), 17. 4. (středa) 2019 osmileté gymnázium

                                                          13. 5. (pondělí), 14. 5. (úterý) 2019 náhradní termín 

 

 

Uchazeči k nám mohou podat přihlášky nejpozději do 1. března 2019 .  Tiskopis přihlášky lze obdržet na příslušné ZŠ nebo stáhnout  zde, popřípadě ze stránek MŠMT. K přihlášce není nutné přikládat žádné lékařské potvrzení. Přijímat budeme pouze správné tiskopisy přihlášek. POZOR! Pokud vlastníte soukromou datovou schránku, uveďte ji v přihlášce. Vzor vyplněné přihlášky zde

Přijímací zkoušky pro čtyřleté i osmileté studium jsou písemné. Využijeme centrálně zadávané testy MŠMT. Do kritérií přijímacího řízení bude zahrnuto i hodnocení dosavadního studia na základní škole.

 

Písemné testy pro čtyřleté i osmileté studium

Matematika

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi z 5 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací a svazky úloh s výběrem ze dvou možností. Základní obtížnost úloh bude dána Standardy pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace, které jsou od 1. 9. 2013 přílohou RVP ZV. U některých úloh však může být obtížnost vyšší. Testy jsou konstruovány tak, že ověřují osvojeni

základních znalostí a dovedností v matematice. 

 

Písemné testy pro čtyřleté i osmileté studium

Český jazyk

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi ze 4 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací, uspořádací a svazky úloh s výběrem ze dvou možností. Nezbytným předpokladem pro zvládnutí testu je osvojení znalostí a dovedností definovaných ve Standardech pro základní vzdělávání - Český jazyk a literatura. Konstrukce didaktického testu respektuje také Doporučené učební osnovy ČJL pro základní školu (MŠMT, 2011).

 

Hodnocení zkoušek

Hodnocení zkoušek je anonymní, tj. posuzovatelé mají k dispozici pouze kódy, nikoliv jména uchazečů. Určitý počet bodů je uchazečům přidělen na základě dosavadních výsledků na základní škole. Vyhodnocení písemných testů provede CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Uchazečům se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a testu z MA. Konkrétní podoba bodovacího systému bude nejpozději do 31. 1. 2019 zveřejněna vývěskou u vchodu do školy, na našich internetových stránkách a uchazeči ji obdrží také s oficiální pozvánkou k přijímacím zkouškám. Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem získaných bodů.

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle paragrafu 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka se se u těchto osob prověří rozhovorem.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěsce před školou. Zde budou rovněž uvedeny i celkové výsledky zkoušek, a to prostřednictvím kódů, pod kterými uchazeči testy psali. Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům také zasláno poštou.

Uchazeči, kteří se z vážných (zejména zdravotních) důvodů nebudou moci zkoušek zúčastnit, mají možnost vykonat tyto zkoušky v náhradním termínu dne 13. 5. a  14. 5.  2019. Podmínkou je včasné omluvení neúčasti u zkoušek (předložení lékařského potvrzení o nemoci ap.).

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2018/19 pro čtyřleté studium zde a pro osmileté studium zde.

 

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 naleznete ZDE . kritériaKritéria budou aktualizována k


kritéria