Anglický jazyk na škole


Union jackAnglický jazyk je na naší škole vyučován ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého studia. V prvním a druhém ročníku čtyřletého studia a v kvintě a sextě je zařazena jedna hodina týdně s rodilým mluvčím. Ve vyšších ročnících mají studenti možnost si vybrat seminář Konverzace v anglickém jazyce, opět s rodilým mluvčím. V nabídce se obvykle objevují i další semináře vyučované v anglickém jazyce.

Každoročně se studenti nižšího i vyššího gymnázia účastní konverzační Soutěže v anglickém jazyce, kde sklízí úspěchy také v obvodních a krajských kolech.

Dlouhou tradici na naší škole mají rovněž zájezdy na Britské ostrovy, které pro naše studenty organizujeme.

Stejně tak mají naši podporu studenti, kteří se rozhodnou část studia strávit na školách ve kterékoli anglicky mluvící zemi.

Naše gymnázium ve spolupráci s JŠ Akcent připravuje studenty k mezinárodním zkouškám, zejména FCE a opět ve spolupráci s jazykovou školou Akcent jim umožňuje zkusit si tzv. MOCK testy, testy nanečisto.


dělení skupin anglického jazyka


Na základě dotazů a připomínek ze strany žáků, rodičů a uchazečů k dělení žáků do skupin v předmětu anglický jazyk jsme dopspěli ke způsobu, který považujeme za nejvhodnější. Tento způsob dělení s určitými výjimkami praktikujeme již delší dobu, ale v nové podobě ho začneme uplatňovat od školního roku 2021/2022.

Žáci primy se budou vždy rozřazovat koncem 1. ročníku do dvou skupin úrovně anglického jazyka, podle výsledku gramaticko-lexikálního testu (Grammar, vocabulary) a komunikační dovednosti (Speaking skills). Do sekundy budou tedy nastupovat rozděleni do dvou jazykových skupin.

Vzhledem k uzavření škol od března 2020 se toto netýká primy, která nastoupila na školu v září 2020 a prezenční výuku měla příliš krátce. Rozřazení této třídy provedeme až na konci sekundy. Z téhož důvodu tak rozdělení letošní sekundy (nástup v 2019) provedeme až na konci tercie.

Studenti 1. ročníku čtyřletého studia se od školního roku 2021/2022 budou dělit na 4 skupiny napříč dvěma třídami (1.A a 1.B) podle úrovně anglického jazyka. Rozřazení proběhne na základě výsledků gramaticko-lexikálního testu vždy na začátku září.

Rozdělení jednotlivců do skupin lze změnit. Pokud to kapacita ve skupinách dovolí, může docházet k přesunům žáků v průběhu celého jejich studia.

Od školního roku 2021/2022 bude žákům v jednotlivých třídách nižšího gymnázia nabídnut nepovinný předmět anglické konverzace s rodilým mluvčím.