Výtvarná výchova na škole


"Umění se dívá tam, kam se jiní nedívají"
„Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil.“ —  Pablo Picasso

/Audio/Vizuální práce studentů gymnázia je možné shlédnout zde:
GekomArtVizual na facebooku (facebooková stránka slouží zároveň jako informační kanál ohledně výstav a dalších akcí dotýkajících se /audio/vizuálního umění)
You Tube (Videa, animace, ...vytvořené v rámci VV...ve vyhledávači zadat heslo Gekom Vytvarka)

Výtvarnou výchovu vnímáme jako prostředek sebepoznánísebevyjádření vizuální formou. Jedním z našich cílů je pokusit se ve studentech probudit a rozvíjet citlivost, empatii, originalitu, fantazii ...
Snažíme se studentům posytnout seznámení s různými médii, formálními prostředky a přístupy, které jsou běžné v současném umění. Byli bychom rádi, aby byla výtvarná výchova prostorem, kde dochází k vzájemnému dialogu a otevírání dosud nepoznaných obzorů. Současného umění (a tím pádem i výtvarné výchovy) se mohou se mohou dotýkat téměř všechny obory lidské činnosti a tyto mimooborové přesahy jsou pro nás častou inspirací a považujeme je za důležité.

Současná architektura, podoba veřejného prostoru a to jak je utvářen náš vkus a vztah k místu. Vizuální design a jeho vliv na obecný vkus. Záplava vizuálních podnětů a ne/schopnost je vyhodnotit a utřídit, prolínání s oblastí mediální výchovy. Současná a aktuální společenská témata od ekologie po lidská práva. Tomu se ve výtvarné výchově také snažíme věnovat.

Kritériem "hodnocení" studentovy práce pro nás není to, jak "hezky umí kreslit", ale to, jestli je ochoten přemýšlet, být otevřený novým podnětům a zkušenostem s oblastí vizuálního umění a pracovat na svém osobním vývoji. A také to, jak je ochoten o tématech přemýšlet, vést dialog a zodpovědně na nich pracovat vzhledem ke svým možnostem. 

Výtvarná výchova na nižším gymnáziu je vyučována od primy do kvarty. V priměsekundě je časová dotace 2 hodiny týdně. Na našem gymnáziu je ale v těchto ročnících výtvarná výchova vyučována ve 4 hodinových blocích jednou za 14 dní, během nichž je možné se mnohem hlouběji ponořit do zadaného tématu a také se občas vydat na výstavu, aniž bychom narušovali ostatní předměty. V těchto ročnících pojímáme výtvarnou výchovu především formou "hry", jde nám o zkoumání věcí, jevů, událostí kolem nás a jejich výtvarnou reflexi.
terciikvartě je časová dotace 1 hodina týdně, přičemž ale studenti mají 2 hodiny výtvarné výchovy jednou za 14 dní. V těchto ročnícíh se již zabýváme dlouhodobějšími úkoly i prostřednictvím vizuálních "domácích úkolů".

Estetická výchova - výtvarná na vyšším a čtyřletém gymnáziu je vyučována v prvních 2 ročnících, přičemž studenti si volí mezi Vv a Hv. V těchto ročnících již počítáme i se samostatnou prací studentů formou dlouhodobějších úkolů na zadaná témata. Studenti zpracovávají roční výtvarnou (vizuální) práci na vybrané téma formou, která je vhodná vzhledem k jejich zájmům, tématu a schopnostem. Mají také za úkol jednou za pololetí navštívit jednu z vypsaných výstav a samostatně ji reflektovat formou prezentace a doprovodného textu.

Vzdělávání v oblasti dějin a teorie umění pojímáme především formou pravidelných společných návštěv NG, Galerie Dox, GHMP, Galerie Rudolfinum, CAMPu, Festivalu současného umění 4+4 dny v pohybu a dalších... Zároveň se snažíme studentům rozšiřovat obzory prostřednictvím diskuzí a společnou reflexí samostatně navštívených výstav. 

V rámci hodin výtvarné výchovy se zapojujeme do SAMETOVÉHO POSVÍCENÍ, zejména tím, že vytváříme masky, které satirickou formou reflektují aktuální společenská témata. Studenti pak mají i možnost zúčastnit se ve vyrobených maskách průvodu Sametového posvícení a takto netradičně oslavit 17. listopad.
Pravidelně se také účastníme mezinárodní souteže MÁŠ UMĚLECKÉ STŘEVO? pro studenty středních škol. Studenti vytvářeji ve skupinách projekt zpracovávající vyhlášené téma. Poté prezentují svoje výtvory před odbornou porotou, složenou ze zástupců předních českých galerií a muzejí.