Výtvarná výchova na škole


"Umění se dívá tam, kam se jiní nedívají"
„Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil.“ —  Pablo Picasso

/Audio/Vizuální práce studentů gymnázia je možné shlédnout zde:
GekomArtVizual na facebooku (facebooková stránka slouží zároveň jako informační kanál ohledně výstav a dalších akcí dotýkajících se /audio/vizuálního umění)
You Tube (Videa, animace, ...vytvořené v rámci VV...ve vyhledávači zadat heslo Gekom Vytvarka)

Výtvarnou výchovu vnímáme jako postředek sebepoznání a sebevyjádření vizuální formou, prostředek k probouzení a rozvíjení takových kvalit žáka/ studenta jako jsou citlivost, empatie, originalita, fantazie ...
Snažíme se studentům posytnout seznámení s různými médii, formálními prostředky a přístupy, které jsou běžné v současném umění a které umožní studentům sebevyjádření současnou vizuální formou. Dále je pro nás výtvarná výchova postředkem k dialogu a otevírání dosud nepoznaných obzorů. Současné umění (a tím pádem i výtvarná výchova) je oblastí, kde se mohou potkat téměř všechny obory lidské činnosti ...
Výtvarnou výchovu vnímáme také jako prostředek k otevírání obzorů v oblasti současné architektury (a podoby veřejného prostoru), vizuálního designu, jejichž působení jsme jako obyvatelé měst vystaveni neustále. Stejně tak jsme neustále vystaveni působení nepřeberného množství vizuálních podnětů a výtvarná výchova by mohla moci k získání schopnosti utřídit a vyhodnotit tuto záplavu vizuálních informací. Zde se prolíná s oblastí mediální výchovy.

Kritériem "hodnocení" studentovi práce pro nás není to, jak "hezky umí kreslit", ale to, jestli je ochoten přemýšlet, být otevřený novým podnětům a zkušenostem s oblastí vizuálního umění a pracovat na svém osobním vývoji.

Výtvarná výchova na nižším gymnáziu je vyučována od primy do kvarty. V priměsekundě je časová dotace 2 hodiny týdně. Na našem gymnáziu je ale v těchto ročnících výtvarná výchova vyučována ve 4 hodinových blocích jednou za 14 dní, během nichž je možné se mnohem hlouběji ponořit do zadaného tématu a také se občas vydat na výstavu, aniž bychom narušovali ostatní předměty. V těchto ročnících pojímáme výtvarnou výchovu především formou "hry", jde nám o zkoumání věcí, jevů, událostí kolem nás a jejich výtvarnou reflexi.
terciikvartě je časová dotace 1 hodina týdně, přičemž ale studenti mají 2 hodiny výtvarné výchovy jednou za 14 dní. V těchto ročnícíh se již zabýváme dlouhodobějšími úkoly i prostřednictvím vizuálních "domácích úkolů".

Estetická výchova - výtvarná na vyšším a čtyřletém gymnáziu je vyučována v prvních 2 ročnících, přičemž studenti si volí mezi Vv a Hv. V těchto ročnících již počítáme i se samostanou prací studentů formou dlouhodobějších úkolů na zadaná témata. Studenti zpracovávají vybrané téma formou výtvarné (vizuální) práce. Mají také za úkol jednou za pololetí navštívit jednu z doporučených výstav a samostatně ji reflektovat formou prezentace a doprovodného textu.

Vzdělávání v oblasti dějin a teorie umění pojímáme především formou pravidelných společných návštěv NG, Galerie Dox, GHMP, Galerie Rudolfinum, CAMPu, Festivalu současného umění 4+4 dny v pohybu a dalších... Zároveň se snažíme studentům rozšiřovat obzory v této oblasti formou diskuzí a společnou reflexí samostatně navštívených výstav. 

V rámci hodin výtvarné výchovy se zapojujeme do SAMETOVÉHO POSVÍCENÍ, zejména tím, že vytváříme masky, které satirickou formou reflektují aktuální společenská témata. Studenti pak mají i možnost zúčastnit se ve vyrobených maskách průvodu Sametového posvícení a takto netradičně oslavit 17. listopad.
Pravidelně se také účastníme mezinárodní souteže MÁŠ UMĚLECKÉ STŘEVO? pro studenty středních škol. Studenti vytvářeji ve skupinách projekt zpracovávající vyhlášené téma. Poté prezentují svoje výtvory před odbornou porotou složenou ze zástupců předních českých galerií a muzejí.