Maturita z francouzského jazyka


   Maturitní zkouška z francouzského jazyka (profilová)

 

- má dvě části:    písemnou

                           ústní


Písemná se skládá ze 2 textů, delšího (rozmezí 170 - 200 slov) a kratšího (60-80 slov), zadání je v cizím jazyce, časový limit zkoušky je 80 minut.


Ústní trvá 15 minut (+15 minut příprava se slovníkem na potítku) a skládá se ze tří částí.

1. představení se - cca 1-2 minuty

2. vylosované téma - celkově na 10-12 minut, student však musí samostatně mluvit alespoň prvních 5 min

3. jeu de rôle - dialog s vyučujícím na předem známé téma (3 - 5 minut)


   Tématické okruhy se týkají konkrétních a běžných témat z těchto oblastí:

osobní a společenský život - já a moje rodina, osobní vztahy a komunikace, ubytování a bydlení, volnočasové a společenské aktivity, plány do budoucna

každodenní život - škola, zdraví, životní styl, každodenní povinnosti, nakupování

svět kolem nás - město a region, ve kterém žiji, příroda a životní prostředí, tradice a zvyky, doprava a cestování, život v jiných zemích, aktuální problémy a události, lidé a společnost, francouzské reálieProfilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky (certifikátem) podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

   Žák řediteli školy předloží úředně ověřenou kopii certifikátu společně s žádostí o nahrazení profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka certifikovanou zkouškou (docx).


                                Další obecné informace k maturitám na našem gymnáziu naleznete zde.