Společenské vědy na škole


Společenské vědy jsou vyučovány na nižším stupni gymnázia jako součást vzdělávacího oboru základy humanitní vzdělanosti, v kterém kooperují s dějepisem (1 hodina ze 3 celkových v primě, sekundě a tercii) a výchova k občanství (1 hodina v kvartě, vzdělávací obsah Člověk a společnost).
 
Společenské vědy jsou vyučovány na vyšším stupni gymnázia jako součást vzdělávacího oboru občanský a společenskovědní základ (2 hodiny týdně, od kvarty do septimy a od 1. ročníku do 3. ročníku čtyřletého studia, vzdělávací obsahy Člověk jako jedinec, Člověk ve společnosti, Občan ve státě, Občan a právo, Mezinárodní vztahy a globální svět, Úvod do filosofie a religionistiky).
 
Ve 3. ročníku a v septimě a ve 4. ročníku a oktávě mohou zájemci navštěvovat společenskovědní seminář (2 hodiny týdně).
 
Studenti se často úspěšně účastní soutěží Olympiáda lidských práv a Studentských summitů OSN v Praze nebo v Plzni.
 
Žáci sekundy si mohou stáhnout pomůcku k výuce o státních symbolech ZDE.