Maturitní okruhy z OSZ


Okruhy profilové části maturitní zkoušky ke stažení zde.


1. Filosofické myšlení a jeho zrod

přechod od mýtu k logu a vznik filosofie; vztah filosofie, vědy a náboženství; filosofická nauka o bytí – ontologie; základní otázky teorie poznání – gnoseologie (noetika)

2. Počátky filosofického myšlení v Evropě, Indii a Číně 

počátky filosofie v Řecku; Démokritos; elejská škola; Pýthagorás; východní filosofie

3. Klasická antická filosofie a myšlení 

sofisté; Sókratés; Platón; Aristotelés; helénismus

4. Středověké a renesanční myšlení

patristika a scholastika; humanismus; utopie a politické myšlení renesance

5. Problém poznání v novověké evropské filosofii a zrození moderní vědy

evropský (kontinentální) racionalismus; britský empirismus; osvícenství; francouzští encyklopedisté

6. Německá klasická filosofie a etika

romantismus a Herder; Kant; Hegel; Marx

7. Filozofie na konci nového věku

positivismus a iracionalismus ve filosofii druhé poloviny 19. století; Masarykovo myšlení

8. Filozofie existence 20. a 21. století

Kierkegaard; existencialismus a pragmatismus; fenomenologie; postmoderní myšlení

9. Filosofická východiska etiky

odůvodnění základních etických otázek a pojetí etiky u různých filosofů

10. Logická a etická argumentace a komunikace

sókratovský dialog; aristotelský sylogismus; výroková logika; chyby a manipulace v komunikaci; asertivní komunikace

11. Kultura a náboženství

kultura a subkultury; rasy a etnika; symboly; tradice a zvyky; náboženství a náboženské systémy; sekty a jejich nebezpečí

12. Sociologie jako vědní disciplína

pojem a význam sociologie; vývoj sociologie a sociologické školy; česká sociologie

13. Lidská společnost, její vrstvy a skupiny

sociální skupina; společenský status; sociální nerovnost a stratifikace; společenské vrstvy a třídy; sociální mobilita; společenský vývoj

14. Interpersonální vztahy

komunikace; stadia vývoje psychiky; socializace; sociální role a konflikt rolí; sociální normy, sociální kontrola a deviace

15. Psychologie jako vědní disciplína

hlavní směry; školy a jejich představitelé; obecná, vývojová a sociální psychologie; psychologie v praxi; efektivní učení

16. Osobnost a její skladba

temperament; schopnosti; inteligence; charakter; potřeby; zájmy; stresové situace a psychohygiena

17. Demokracie a lidská práva

principy a formy demokracie; autoritativní a totalitní režim; lidská práva a jejich historie

18. Občan a politika

politika a politologie; politická kultura; volby a volební systémy; politické strany a systémy vlády; politické ideologie

19. Mezinárodní vztahy

Organizace spojených národů; Organizace Severoatlantické smlouvy; Česká republika v mezinárodních organizacích; ekonomická a politická integrace; Evropská unie a její vývoj

 20. Ekonomický život společnosti

ekonomie jako vědní disciplína; ekonomické subjekty; ekonomické systémy; nabídka a poptávka; peníze

21. Stát a ekonomika

národní hospodářství a makroekonomické ukazatele; hospodářská politika státu; Česká národní banka; státní rozpočet a daně

22. Ekonomika a my

finanční instituce a cenné papíry; hospodaření domácností; spoření a investice; doporučená strategie v případě problémů se splácením půjčky

23. Ústavní vývoj českých zemí, základní práva a svobody

pojem česká státnost; ústavní vývoj českých zemí po roce 1848; Ústava České republiky; Listina základních práv a svobod

24. Právo jako společenskovědní disciplína a systém

právní věda, její předmět; právo jako normativní systém; právní vztahy; orgány právní ochrany v České republice

25. Občanské a rodinné právo

občanské právo hmotné a procesní; závazkové právo, způsoby uzavírání smluv, hlavní smluvní typy; občanské soudní řízení, jeho zásady a průběh; rodinné právo, jeho účel

26. Pracovní právo

pracovní právo; pracovní poměr; práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

 27. Veřejné právo

trestní právo hmotné a procesní; trestní řízení; správní právo hmotné a procesní; správní řízení

 

V Praze 3. 9. 2018

Společenskovědní sekce Předmětové komise společenských věd, dějepisu a estetické výchovy