Chemie na škole


Povinná výuka chemie probíhá na naší škole na nižším gymnáziu od sekundy a na vyšším stupni gymnázia od kvarty do septimy a od prvního do třetího ročníku. V sekundě je vzdělávacímu oboru věnována 1,5 hodinová týdenní dotace, v tercii a v kvartě 2 hodinová týdenní dotace. Do výuky tercie jsou zařazeny laboratorní práce v dotaci 2 hodiny jedenkrát za měsíc. Od kvarty do septimy a od prvního do třetího ročníku je vzdělávacímu oboru věnována 2 hodinová týdenní dotace. Navíc jsou do výuky v kvintě, v sextě a v prvním a druhém ročníku zařazeny laboratorní práce vždy po 2 hodinách jedenkrát za 14 dní pro každou polovinu třídy. Tato cvičení vhodně doplňují látku probranou v hodinách. Studenti samostatně řeší praktické i teoretické úlohy v laboratoři. Získávají tak praktické zkušenosti a prohlubují své základní dovednosti a návyky z chemie.   

Pro studenty, kteří chtějí z chemie maturovat nebo kteří budou chemii potřebovat i v dalším pomaturitním studiu, nabízíme ve třetím a čtvrtém ročníku vyššího gymnázia Semináře z chemie a v oktávě a ve čtvrtém ročníku ještě Seminář z biochemie. Semináře mají vždy dotaci 2 hodiny týdně. Učivo v seminářích je zaměřeno na rozšíření a prohloubení základního povinného učiva a na řešení složitějších chemických úloh.

Studentky a studenti mají možnost se zúčastnit každoročně chemické olympiády, popř. jiných přírodovědných soutěží se zaměřením na chemii. Studenti vyššího gymnázia se mohou přihlásit do soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost). V rámci této soutěže je naší partnerskou školou Gymnázium Na Vítězné pláni.

V rámci výuky předmětu chemie pořádáme exkurze na odborné pracoviště (sklárna Nový Bor a Kavalier Sázava, cukrovar lihovar Dobrovice, pivovar Velké Popovice, Hornické muzeum Příbram), navštěvujeme Vědecký jarmark v Praze v Dejvicích. Spolupracujeme s vysokými školami (PřF UK, PedF UK, VŠCHT). Naše gymnázium je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK.


Studenti Semináře z chemie natočili video atraktivních pokusů. Posuďte sami, jak se jim to povedlo. Nejdůležitější ale je, že se něco naučili a navíc je to v naší laboratoři opravdu bavilo!