Biologie na škole


Povinná výuka biologie probíhá na naší škole ve všech ročnících, kromě maturitního, a to s dotací 2 hodiny týdně. Na nižším gymnáziu jsou v primě zařazeny laboratorní práce vždy jedenkrát za měsíc 2 hodiny pro každou polovinu třídy. V tercii je biologie součástí předmětu AČVZ (Anatomie člověka a výchova ke zdraví). Na vyšším gymnáziu v kvintě a sextě a v 1. a 2. ročníku jsou zařazeny laboratorní práce vždy jedenkrát za měsíc 2 hodiny pro každou polovinu třídy, v septimě a ve 3. ročníku 2 hodiny jedenkrát za 14 dní. Laboratorní cvičení umožňují studentům naučit se pracovat s mikroskopem, zhotovovat si samostatně mikroskopický preparát z biologického materiálu, poznávat prakticky jednotlivé skupiny organismů, procvičit si teoretické znalosti na praktických příkladech a řešit nejrůznější úlohy se zaměřením na biologii. 

Pro studenty, kteří chtějí z biologie maturovat nebo kteří budou biologii potřebovat i v dalším pomaturitním studiu, nabízíme ve třetím a ve čtvrtém ročníku vyššího gymnázia Semináře z biologie. Semináře mají vždy dotaci 2 hodiny týdně. Učivo v seminářích je zaměřeno na rozšíření a prohloubení základního povinného učiva.

Součástí povinné výuky je ve 2. ročníku vyššího gymnázia pětidenní Ekokurz, na kterém si studenti prohlubují znalosti přírodnin v jejich přirozeném prostředí, osvojují si praktické dovednosti práce v terénu, zkoumají ekosystémy a navrhují řešení problémů, s nimiž se setkali.

Studenti gymnázia kromě nejvyšších dvou ročníků se každoročně účastní dvoudenního projektu Ekoduo. Ve skupinách řeší nejrůznější otázky současného světa, sledují filmy a účastní se odborných přednášek a diskuzí týkajících se životního prostředí.

Studentky a studenti mají možnost se zúčastnit každoročně biologické ekologické olympiády, popř. jiných přírodovědných soutěží se zaměřením na biologii jako je např. Přírodovědný klokan, Botanická soutěž. Studenti vyššího gymnázia se mohou přihlásit do soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost).

V rámci výuky předmětu biologie pořádáme exkurze na odborné pracoviště, do ZOO, do botanických zahrad, geoparků. Spolupracujeme s vysokými školami (PřF UK, PedF UK, VŠCHT). Naše gymnázium je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK.


Distanční výuka biologie na GEKOMu