Učebnice fyziky


Prima až kvarta (1. pololetí)

  • učebnice zapůjčuje škola
  • pracovní sešity pořizují rodiče

Výuku fyziky na naší škole doplňuje řada moderních učebnic: Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia nakladatelství Fraus. Učebnice pro 6. ročník/ primu byla oceněna na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem bronzovou medailí jako třetí nejlepší učebnice pro základní školy v Evropě.

Fyzika - Fraus - učebnice

684NTM.jpg


Kvarta (2. pololetí) až septima, první až třetí ročník vyššího gymnázia

  • učebnice si pořizují studenti

Fyzika pro gymnázia – Mechanika

Fyzika - mechanika

Ročník: kvarta (druhé pololetí), první

Autor: Bednařík M., Široká M.
Formát: A5
Počet stran: 288
Vydavatelství: Prometheus

Anotace: 3. vydání Mechaniky vychází již jako přepracované, má i novou grafickou úpravu, pro lepší přehlednost učiva jsou použity dvě barvy. Učivo zpracovává v rozsahu: Kinematika hmotného bodu, dynamika hmotného bodu, práce a energie, gravitační pole, tuhé těleso a mechanika kapalin a plynů.

 


Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika
Fyzika - molekulová fyzika a termikaRočník: kvinta, druhý

Autor: Bartuška K., Svoboda E.
Formát: A5
Počet stran: 244
Vydavatelství: Prometheus

Anotace: Učebnice zpracovává tyto okruhy učiva: Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky, vnitřní energie, práce a teplo, struktura a vlastnosti plynného skupenství látek, kruhový děj s ideálním plynem, struktura a vlastnosti pevných látek, struktura a vlastnosti kapalin a změny skupenství látek. V závěru knihy jsou zpracovaná teoretická a laboratorní cvičení související s probíranou látkou.

 


Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění
672ZmN.jpgRočník: sexta, druhý

Autor: Lepil O.
Formát: A5
Počet stran: 132
Vydavatelství: Prometheus

Anotace: Další z řady monotematických učebnic fyziky pro gymnázia. Tato zpracovává podrobně kapitoly kmitání mechanického oscilátoru, mechanické vlnění a zvukové vlnění. V závěru knihy jsou zpracovaná teoretická a laboratorní cvičení související s probíranou látkou.

 


Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus

Fyzika - elektřina a magnetismusAutor: Lepil O., Šedivý P.
Ročník: sexta, třetí
Formát: A5
Počet stran: 340
Vydavatelství: Prometheus

Anotace: Učebnice zpracovává v rozsahu středoškolského učiva celou elektřinu od kapitoly o elektrostatice přes proud v látkách, střídavý proud atd. až po přenos informací elektromagnetickým vlněním. Lze ji využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací fyziky. Učební text je opět doplněn teoretickými cvičeními a laboratorními pracemi.

 


Fyzika pro gymnázia – Optika

Fyzika - optikaRočník: septima, třetí
Autor: Lepil O.
Formát: A5
Počet stran: 206
Vydavatelství: Prometheus

Anotace: Učebnice optiky navazuje na mechanické vlnění učivem o elektromagnetickém záření, vlnovou optikou a zobrazováním pomocí optických soustav. Zmíněna je i historie optiky a nechybějí ani teoretická a laboratorní cvičení.

 


Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta

675ZGQ.jpgRočník: septima, třetí
Autor: Štoll I.
Formát: A5
Počet stran: 190
Vydavatelství: Prometheus

Anotace: Kniha zpracovává atomovou a jadernou fyziku, částicovou fyziku a přibližuje moderní fyzikální obraz světa. Nechybějí ani teoretické a praktické úlohy pro studenty.

 

 

 


Sbírka úloh z fyziky pro střední školy

Fyzika - sbírka úlohRočník: kvarta (druhé pololetí) – septima, první - čtvrtý
Autor: Lepil O., Bednařík M., Široká M.
Formát: A5
Počet stran: 272
Vydavatelství: Prometheus

Anotace: Výběr úloh ve sbírce a jejich uspořádání do kapitol navazuje na tematickou řadu učebnic fyziky pro gymnázia. Sbírka obsahuje 1 336 úloh a vybrané typové příklady jsou uvedeny s úplným řešením. Je dobrou pomůckou, která žáka střední školy provází celým studiem a usnadní mu i zvládnutí přijímací zkoušky na vysokou školu.

 

 


Fyzika v kostce

678NWI.jpgRočník: seminář z fyziky
Autor: Lank V. Vondra M.
Formát: A4
Počet stran: 120
Vydavatelství: Fragment

Anotace: Kniha je přehledem učiva středoškolské fyziky a slouží spolu se sbírkou úloh studentům seminářů fyziky při přípravě k maturitě nebo na přijímací zkoušky na vysokou školu.