Informace o přijímacím řízení


Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacího řízení do školního roku 2019/ 2020 zde.


Ve školním roce 2019/ 2020 budeme otevírat:

  • jednu třídu čtyřletého studia pro uchazeče z 9. tříd ZŠ

  • jednu třídu osmiletého studia pro uchazeče z 5. tříd ZŠ


Termíny a kódy přijímacích zkoušek jsou:

čtyřleté gymnázium pá 12. 4. 2019 po 15. 4. 2019 kód: 79-41-K / 41
osmileté gymnázium út 16. 4. 2019 st 17. 4. 2019 kód: 79-41-K / 81
náhradní termín po 13. 5. 2019 út 14. 5. 2019  
 

Uchazeči k nám mohou podat přihlášky nejpozději do 1. března 2019 .  Tiskopis přihlášky lze obdržet na příslušné ZŠ nebo stáhnout zde, popřípadě ze stránek MŠMT. K přihlášce není nutné přikládat žádné lékařské potvrzení. Přijímat budeme pouze správné tiskopisy přihlášek. POZOR! Pokud vlastníte soukromou datovou schránku, uveďte ji v přihlášceVzor vyplněné přihlášky zde.

Přihlášky k přijímacím zkouškám přijímáme v úředních hodinách hospodářky školy, tzn.: 7:15 - 16:15.

Přijímací zkoušky pro čtyřleté i osmileté studium jsou písemné. Využijeme centrálně zadávané testy MŠMT. Do kritérií přijímacího řízení bude zahrnuto i hodnocení dosavadního studia na základní škole.


Písemné testy pro čtyřleté i osmileté studium

Matematika

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi z 5 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací a svazky úloh s výběrem ze dvou možností. Základní obtížnost úloh bude dána Standardy pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace, které jsou od 1. 9. 2013 přílohou RVP ZV. U některých úloh však může být obtížnost vyšší. Testy jsou konstruovány tak, že ověřují osvojeni základních znalostí a dovedností v matematice. 


Český jazyk

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi ze 4 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací, uspořádací a svazky úloh s výběrem ze dvou možností. Nezbytným předpokladem pro zvládnutí testu je osvojení znalostí a dovedností definovaných ve Standardech pro základní vzdělávání - Český jazyk a literatura. Konstrukce didaktického testu respektuje také Doporučené učební osnovy ČJL pro základní školu (MŠMT, 2011).


Hodnocení zkoušek

Hodnocení zkoušek je anonymní, tj. posuzovatelé mají k dispozici pouze kódy, nikoliv jména uchazečů. Určitý počet bodů je uchazečům přidělen na základě dosavadních výsledků na základní škole. Vyhodnocení písemných testů provede CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Uchazečům se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a testu z MA. Konkrétní podoba bodovacího systému bude nejpozději do 31. 1. 2019 zveřejněna vývěskou u vchodu do školy, na našich internetových stránkách a uchazeči ji obdrží také s oficiální pozvánkou k přijímacím zkouškám. Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem získaných bodů.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěsce před školou. Zde budou rovněž uvedeny i celkové výsledky zkoušek, a to prostřednictvím kódů, pod kterými uchazeči testy psali. Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům také zasláno poštou.

Uchazeči, kteří se z vážných (zejména zdravotních) důvodů nebudou moci zkoušek zúčastnit, mají možnost vykonat tyto zkoušky v náhradním termínu dne 13. 5. a 14. 5. 2019 - bude aktualizováno. Podmínkou je včasné omluvení neúčasti u zkoušek (předložení lékařského potvrzení o nemoci ap.).


Kritéria pro přijetí

Kritéria přijetí ke studiu pro školní rok 2019/ 20 do čtyřletého studia zde a do osmiletého studia zde