Informace o přijímacím řízení


Přijímací řízení v letošním školním roce 2024/25 je v přípravě...

 


Jak probíhalo přijímací řízení v minulém školním roce 2023/24


Výsledky přijímacích zkoušek


K 15. květnu 2024 zveřejňujeme výsledky přijímacích zkoušek. Zpřesňujeme, že data ve sloupci "Body " jsou součtem bonifikace za průměrný prospěch a úspěšné umístění v olympiádách.

výsledky přijímacích zkoušek - 8leté studium

Všem přijatým uchazečům o studium na našem gymnáziu gratulujeme a přejeme úspěšné roky studia. V nejbližší době vás všechny oslovíme a sdělíme vám další pokyny a informace, které budou souviset s vaším budoucím studiem na naší škole.

 

Aktuality k průběhu přihlašování


počet přihlášek

Ke dni 29. 2. 2024 počet přihlášek činí:

  • čtyřletého studia 276,
  • osmiletého studia 469.

sdělení k přihlašování do systému DiPSy

V průběhu přihlašování na naši školu jsou požadovány přílohy ZPS a předmětové olympiády. Od pondělí 12. 2. jsou opraveny jako nepovinné. Dokládají je jen ti uchazeči, kterých se týkají.


potvrzení od lékaře

Lékařský posudek uchazeče nevyžadujeme.


provozní doba kanceláře školy

Provozní doba kanceláře školy pro příjem výpisů a přihlášek ke studiu je v pracovních dnech od 7:45 do 16:15.

 

Přihláška k přijímacímu řízení


Uchazeči k nám mohou podat přihlášku k přijímacím zkouškám v období od 1. do 20. února 2024. Ve školním roce 2024/ 2025 budeme otevírat:

  • dvě třídy čtyřletého studia pro uchazeče z 9. tříd ZŠ (kód oboru 79-41-K/41),

  • jednu třídu osmiletého studia pro uchazeče z 5. tříd ZŠ (kód oboru 79-41-K/81).

ke stažení a náhledu: Podrobné informace o způsobu podání přihlášek a průběhu přijímacího řízení

 

Termíny přijímacích zkoušek a kódy oborů


 
termín
kód oboru
 
čtyřleté gymnázium
pátek
pondělí
12. 4. 2024
15. 4. 2024
79-41-K/41
 
osmileté gymnázium
úterý
středa
16. 4. 2024
17. 4. 2024
79-41-K/81
 
náhradní termín
pondělí
úterý
29. 4. 2024
30. 4. 2024
   
 

Hodnocení zkoušek a kritéria pro přijetí


Hodnocení zkoušek je anonymní, tj. posuzovatelé mají k dispozici pouze kódy, nikoliv jména uchazečů. Určitý počet bodů je uchazečům přidělen na základě dosavadních výsledků na základní škole. Vyhodnocení písemných testů provede CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Uchazečům se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a testu z MA. Konkrétní podoba bodovacího systému bude nejpozději do 31. 1. 2024 zveřejněna vývěskou u vchodu do školy a na našich internetových stránkách.

Uchazeči, kteří se z vážných (zejména zdravotních) důvodů nebudou moci zkoušek zúčastnit, mají možnost vykonat tyto zkoušky v náhradním termínu dne vyhlášeným MŠMT. Podmínkou je včasné omluvení neúčasti u zkoušek (předložení lékařského potvrzení o nemoci ap.).

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ve školním roce 2023/24:

 

Písemné testy pro čtyřleté i osmileté studium


Přijímací zkoušky pro čtyřleté i osmileté studium jsou písemné. Využijeme centrálně zadávané testy MŠMT, školní přijímací zkoušku nekonáme. Do kritérií přijímacího řízení bude zahrnuto i hodnocení dosavadního studia na základní škole.

Matematika - doba trvání testu - 70 minut

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi z 5 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací a svazky úloh s výběrem ze dvou možností. Základní obtížnost úloh bude dána Standardy pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace, které jsou od 1. 9. 2013 přílohou RVP ZV. U některých úloh však může být obtížnost vyšší. Testy jsou konstruovány tak, že ověřují osvojeni základních znalostí a dovedností v matematice. 


Český jazyk - doba trvání testu - 60 minut

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi ze 4 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací, uspořádací a svazky úloh s výběrem ze dvou možností. Nezbytným předpokladem pro zvládnutí testu je osvojení znalostí a dovedností definovaných ve Standardech pro základní vzdělávání - Český jazyk a literatura. Konstrukce didaktického testu respektuje také Doporučené učební osnovy ČJL pro základní školu (MŠMT, 2011).


Kompletní informace o jednotné přijímací zkoušce naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.