Informace o přijímacím řízení


Zápisový lístek

Zápisové lístky a žádosti o nová rozhodnutí je možno odevzdat v kanceláři školy v čase 7:15 - 16:15 hod.

Upozorňujeme rodiče, že druhé kolo přijímacích zkoušek pořádat nebudeme. Pokud by se situace změnila, dáme informaci na naše webové stránky. 


Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek prostřednictvím kódů, pod kterými uchazeči testy psali. Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům také zasláno poštou.

Výsledky přijímacích zkoušek 2020 do čtyřletého studia

Výsledky přijímacích zkoušek 2020 do osmiletého studia po náhradním termínu 


Ve školním roce 2020/ 2021 budeme otevírat:

  • dvě třídy čtyřletého studia pro uchazeče z 9. tříd ZŠ

  • jednu třídu osmiletého studia pro uchazeče z 5. tříd ZŠ


Důležitá informace k přijímacím zkouškám

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

Upozorňujeme, že všichni uchazeči jsou nezletilí a čestné prohlášení musí podepsat zákonný zástupce. Pokud tedy žák přijde k přijímací zkoušce sám (přichází v úvahu spíše u uchazečů o čtyřleté studium) a nebude mít vyplněné čestné prohlášení, neexistuje žádná možnost dodání tohoto prohlášení před přijímací zkouškou.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění obdržel každý uchazeč poštou současně s pozvánkou a dalšími informacemi o přijímacím řízení.

Rozmístění učeben pro přijímací zkoušku v budově školy

Časový harmonogram


Termíny přijímacích zkoušek

Pozvánku k přijímací zkoušce zašle škola nejpozději 10 pracovních dnů před jejím konání.

čtyřleté gymnázium pondělí 8. 6. 2020
Uchazeči, kteří uvedli naší školu v přihlášce na 1. místě.
 
osmileté gymnázium úterý 9. 6. 2020
Uchazeči, kteří uvedli naší školu v přihlášce na 1. místě.
 
náhradní termín úterý 23. 6. 2020    
 
odkazy:
Podrobné informace o jednotné přijímací zkoušce naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Přihláška k přijímacímu řízení

Uchazeči k nám mohou podat přihlášky k přijímacím zkouškám nejpozději do 2. 3. 2020. Přihlášky přijímáme v 1. patře v kanceláři školy denně od 7:30 do16:15.

K přihlášce není nutné přikládat lékařské potvrzení. Pokud bude uchazeč o studium žádat úpravu podmínek přijímacího řízení, k přihlášce se přikládá zpráva ze školského poradenského zařízení. POZOR! Vlastníte-li soukromou datovou schránku, uveďte ji v přihlášce.

Tiskopis přihlášky lze:

Přijímat budeme pouze správné tiskopisy přihlášek.  Vzor staršího formátu vyplněné přihlášky.


Písemné testy pro čtyřleté i osmileté studium

Přijímací zkoušky pro čtyřleté i osmileté studium jsou písemné. Využijeme centrálně zadávané testy MŠMT. Do kritérií přijímacího řízení bude zahrnuto i hodnocení dosavadního studia na základní škole.

Matematika - doba trvání testu prodloužena na 85 minut

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi z 5 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací a svazky úloh s výběrem ze dvou možností. Základní obtížnost úloh bude dána Standardy pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace, které jsou od 1. 9. 2013 přílohou RVP ZV. U některých úloh však může být obtížnost vyšší. Testy jsou konstruovány tak, že ověřují osvojeni základních znalostí a dovedností v matematice. 


Český jazyk - doba trvání testu prodloužena na 70 minut

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi ze 4 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací, uspořádací a svazky úloh s výběrem ze dvou možností. Nezbytným předpokladem pro zvládnutí testu je osvojení znalostí a dovedností definovaných ve Standardech pro základní vzdělávání - Český jazyk a literatura. Konstrukce didaktického testu respektuje také Doporučené učební osnovy ČJL pro základní školu (MŠMT, 2011).


Hodnocení zkoušek a kritéria pro přijetí

Hodnocení zkoušek je anonymní, tj. posuzovatelé mají k dispozici pouze kódy, nikoliv jména uchazečů. Určitý počet bodů je uchazečům přidělen na základě dosavadních výsledků na základní škole. Vyhodnocení písemných testů provede CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Uchazečům se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a testu z MA. Konkrétní podoba bodovacího systému bude nejpozději do 31. 1. 2020 zveřejněna vývěskou u vchodu do školy, na našich internetových stránkách a uchazeči ji obdrží také s oficiální pozvánkou k přijímacím zkouškám. Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem získaných bodů.

Uchazeči, kteří se z vážných (zejména zdravotních) důvodů nebudou moci zkoušek zúčastnit, mají možnost vykonat tyto zkoušky v náhradním termínu dne vyhlášeným MŠMT. Podmínkou je včasné omluvení neúčasti u zkoušek (předložení lékařského potvrzení o nemoci ap.).

Kritéria přijetí ke studiu ve šk. roce 2020/21: