Informace o přijímacím řízení


Ve školním roce 2020/ 2021 budeme otevírat:

  • dvě třídy čtyřletého studia pro uchazeče z 9. tříd ZŠ

  • jednu třídu osmiletého studia pro uchazeče z 5. tříd ZŠ


Termíny přijímacích zkoušek

MŠMT vyhlásí termíny konání jednotné přijímací zkoušky v den, kdy bude oznámeno otevření středních škol.

Pozvánku k přijímací zkoušce zašle škola nejpozději 5 pracovních dnů před jejím konání, současně zveřejní termín na webu školy.

Předpokládané termíny

čtyřleté gymnázium 14. den po znovuotevření školy
Uchazeči, kteří uvedli naší školu v přihlášce na 1. místě.
 
osmileté gymnázium 15. den po znovuotevření školy
Uchazeči, kteří uvedli naší školu v přihlášce na 1. místě.
 
náhradní termín stanoví MŠMT ČR    
 
odkazy:

Přihláška k přijímacímu řízení

Uchazeči k nám mohou podat přihlášky k přijímacím zkouškám nejpozději do 2. 3. 2020. Přihlášky přijímáme v 1. patře v kanceláři školy denně od 7:30 do16:15.

K přihlášce není nutné přikládat lékařské potvrzení. Pokud bude uchazeč o studium žádat úpravu podmínek přijímacího řízení, k přihlášce se přikládá zpráva ze školského poradenského zařízení. POZOR! Vlastníte-li soukromou datovou schránku, uveďte ji v přihlášce.

Tiskopis přihlášky lze:

Přijímat budeme pouze správné tiskopisy přihlášek.  Vzor staršího formátu vyplněné přihlášky.


Písemné testy pro čtyřleté i osmileté studium

Přijímací zkoušky pro čtyřleté i osmileté studium jsou písemné. Využijeme centrálně zadávané testy MŠMT. Do kritérií přijímacího řízení bude zahrnuto i hodnocení dosavadního studia na základní škole.

Matematika

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi z 5 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací a svazky úloh s výběrem ze dvou možností. Základní obtížnost úloh bude dána Standardy pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace, které jsou od 1. 9. 2013 přílohou RVP ZV. U některých úloh však může být obtížnost vyšší. Testy jsou konstruovány tak, že ověřují osvojeni základních znalostí a dovedností v matematice. 


Český jazyk

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi ze 4 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací, uspořádací a svazky úloh s výběrem ze dvou možností. Nezbytným předpokladem pro zvládnutí testu je osvojení znalostí a dovedností definovaných ve Standardech pro základní vzdělávání - Český jazyk a literatura. Konstrukce didaktického testu respektuje také Doporučené učební osnovy ČJL pro základní školu (MŠMT, 2011).


Hodnocení zkoušek a kritéria pro přijetí

Hodnocení zkoušek je anonymní, tj. posuzovatelé mají k dispozici pouze kódy, nikoliv jména uchazečů. Určitý počet bodů je uchazečům přidělen na základě dosavadních výsledků na základní škole. Vyhodnocení písemných testů provede CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Uchazečům se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a testu z MA. Konkrétní podoba bodovacího systému bude nejpozději do 31. 1. 2020 zveřejněna vývěskou u vchodu do školy, na našich internetových stránkách a uchazeči ji obdrží také s oficiální pozvánkou k přijímacím zkouškám. Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem získaných bodů.

Uchazeči, kteří se z vážných (zejména zdravotních) důvodů nebudou moci zkoušek zúčastnit, mají možnost vykonat tyto zkoušky v náhradním termínu dne vyhlášeným MŠMT. Podmínkou je včasné omluvení neúčasti u zkoušek (předložení lékařského potvrzení o nemoci ap.).

Kritéria přijetí ke studiu ve šk. roce 2020/21:


Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěsce před školou. Zde budou rovněž uvedeny i celkové výsledky zkoušek, a to prostřednictvím kódů, pod kterými uchazeči testy psali. Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům také zasláno poštou.

Výsledky přijímacího řízení se začátkem studia ve šk. r. 2019/ 2020.