Informace o přijímacím řízení


...přijímací řízení ke studiu od školního roku 2022/2023 v přípravě...

 


Informace o příjímacím řízení v minulém školním roce


Výsledky přijímacích zkoušek po náhradním termínu


Zpřesňujeme, že data ve sloupci "Body " jsou součtem bonifikace za průměrný prospěch a úspěšné umístění v olypiádách.

výsledky přijímacích zkoušek po náhradním termínu - 4leté studium

výsledky přijímacích zkoušek po náhradním termínu - 8leté studium


Počet evidovaných přihlášek ke studiu


Počet přihlášek ke studiu ve školním roce 2021/ 2022 činí:

  • čtyřletého studia 333
  • osmiletého studia 219

Velmi nás těší projevený zájem o naši školu.


Termíny přijímacích zkoušek a kódy oborů


MŠMT nově vydalo opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám.
Tabulka odpovídá vydaným termínům jednotné přijímací zkoušky ze dne 16. 3. 2021.
 
termín
kód oboru
   
čtyřleté gymnázium 3. a 4. května 2021
79-41-K/41
   
osmileté gymnázium 5. a 6. května 2021
79-41-K/81
 
 
náhradní termín 2. a 3. června 2021      
 

Podrobné informace o jednotné přijímací zkoušce naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.


Přihláška k přijímacímu řízení

Ve školním roce 2021/ 2022 budeme otevírat:

  • dvě třídy čtyřletého studia pro uchazeče z 9. tříd ZŠ

  • jednu třídu osmiletého studia pro uchazeče z 5. tříd ZŠ


Uchazeči k nám mohou podat přihlášky k přijímacím zkouškám nejpozději do 1. 3. 2021.

K přihlášce není nutné přikládat lékařské potvrzení. Pokud bude uchazeč o studium žádat úpravu podmínek přijímacího řízení, k přihlášce se přikládá zpráva ze školského poradenského zařízení. Budete-li mít k dispozici diplomy nebo potvrzení o účasti v obvodních kolech předmětových olympiád, popřípadě výsledkové listiny s označeným jménem účastníka, odevzdejte je spolu s přihláškou. Tyto dokumenty je možné dodat škole i později, nejpozději však v den přijímací zkoušky. Na zadní straně přihlášky musí být vyplněné a školou ověřené známky, a to pouze za 1. pololetí pátého nebo devátého ročníku. Toto je možné nahradit notářsky ověřenou kopií vysvědčení.

POZOR! Vlastníte-li soukromou datovou schránku, uveďte ji v přihlášce.

Tiskopis přihlášky lze:

Přijímat budeme pouze správné tiskopisy přihlášek.  Vzor staršího formátu vyplněné přihlášky.


Písemné testy pro čtyřleté i osmileté studium


Přijímací zkoušky pro čtyřleté i osmileté studium jsou písemné. Využijeme centrálně zadávané testy MŠMT. Do kritérií přijímacího řízení bude zahrnuto i hodnocení dosavadního studia na základní škole.

Matematika - doba trvání testu prodloužena na 85 minut

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi z 5 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací a svazky úloh s výběrem ze dvou možností. Základní obtížnost úloh bude dána Standardy pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace, které jsou od 1. 9. 2013 přílohou RVP ZV. U některých úloh však může být obtížnost vyšší. Testy jsou konstruovány tak, že ověřují osvojeni základních znalostí a dovedností v matematice. 


Český jazyk - doba trvání testu prodloužena na 70 minut

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi ze 4 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací, uspořádací a svazky úloh s výběrem ze dvou možností. Nezbytným předpokladem pro zvládnutí testu je osvojení znalostí a dovedností definovaných ve Standardech pro základní vzdělávání - Český jazyk a literatura. Konstrukce didaktického testu respektuje také Doporučené učební osnovy ČJL pro základní školu (MŠMT, 2011).


Hodnocení zkoušek a kritéria pro přijetí


Hodnocení zkoušek je anonymní, tj. posuzovatelé mají k dispozici pouze kódy, nikoliv jména uchazečů. Určitý počet bodů je uchazečům přidělen na základě dosavadních výsledků na základní škole. Vyhodnocení písemných testů provede CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Uchazečům se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a testu z MA. Konkrétní podoba bodovacího systému bude nejpozději do 31. 1. 2021 zveřejněna vývěskou u vchodu do školy, na našich internetových stránkách a uchazeči ji obdrží také s oficiální pozvánkou k přijímacím zkouškám. Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem získaných bodů.

Uchazeči, kteří se z vážných (zejména zdravotních) důvodů nebudou moci zkoušek zúčastnit, mají možnost vykonat tyto zkoušky v náhradním termínu dne vyhlášeným MŠMT. Podmínkou je včasné omluvení neúčasti u zkoušek (předložení lékařského potvrzení o nemoci ap.).

Kritéria přijetí ke studiu ve šk. roce 2021/22: