Informace o přijímacím řízení


... Podrobné informace k aktuálnímu školnímu roku 2023/24 jsou v přípravě ...

 


Jak probíhalo přijímací řízení v minulém školním roce 2022/23?


Výsledky přijímacích zkoušek po náhradním termínu


Zveřejňujeme výsledky přijímacích zkoušek po náhradním termínu. Konečné výsledky přijímacích zkoušek nijak neovlivnily již přijaté uchazeče.

výsledky přijímacích zkoušek - 8leté studium

Zpřesňujeme, že data ve sloupci "Body " jsou součtem bonifikace za průměrný prospěch a úspěšné umístění v olympiádách.

 

Informace pro zákonné zástupce přijatých a nepřijatých uchazečů


Kancelář školy bude pro veřejnost uzavřena ve dnech 2. - 3. 5. 2023 z důvodů administrativního zpracovávání rozhodnutí přijatých a nepřijatých uchazečů a konání písemných maturitních zkoušek.

Proto žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby zápisové lístky v případě rozhodnutí se studovat na naší škole odevzdávali v kanceláři školy od čtvrtka 4. 5. 2023 v čase 7:15 – 16:15. Spolu s odevzdáním zápisového lístku nám sdělíte i volbu druhého cizího jazyka (německý jazyk, francouzský jazyk).

Všechna rozhodnutí o nepřijetí budeme posílat poštou. Nebude možné je vydávat osobně. Žádáme tedy, aby zákonní zástupci nepřijatých uchazečů podávali případné odvolání nejdříve od čtvrtka 4. 5. 2023 v kanceláři školy v čase 7:15 – 16:15 hod.

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na střední školu (vytvořený MHMP) včetně zodpovězených často kladených otázek lze stáhnout ve formátu docx.

 

Termíny přijímacích zkoušek a kódy oborů


 
termín
kód oboru
 
čtyřleté gymnázium
čtvrtek
pátek
13. 4. 2023
14. 4. 2023
79-41-K/41
 
osmileté gymnázium
pondělí
úterý
17. 4. 2023
18. 4. 2023
79-41-K/81
 
náhradní termín
středa
čtvrtek
10. 5. 2023
11. 5. 2023
   
 

Podrobné informace o jednotné přijímací zkoušce naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.


Počet podaných přihlášek ke studiu


Počet přihlášek ke studiu ve školním roce 2023/ 2024 činí:

  • čtyřletého studia 89
  • osmiletého studia 258

Velmi nás těší projevený zájem o naši školu.


Hodnocení zkoušek a kritéria pro přijetí


Hodnocení zkoušek je anonymní, tj. posuzovatelé mají k dispozici pouze kódy, nikoliv jména uchazečů. Určitý počet bodů je uchazečům přidělen na základě dosavadních výsledků na základní škole. Vyhodnocení písemných testů provede CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Uchazečům se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a testu z MA. Konkrétní podoba bodovacího systému bude nejpozději do 31. 1. 2023 zveřejněna vývěskou u vchodu do školy, na našich internetových stránkách a uchazeči ji obdrží také s oficiální pozvánkou k přijímacím zkouškám. Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem získaných bodů.

Uchazeči, kteří se z vážných (zejména zdravotních) důvodů nebudou moci zkoušek zúčastnit, mají možnost vykonat tyto zkoušky v náhradním termínu dne vyhlášeným MŠMT. Podmínkou je včasné omluvení neúčasti u zkoušek (předložení lékařského potvrzení o nemoci ap.).

Kritéria přijetí ke studiu ve šk. roce 2023/24:

 

Písemné testy pro čtyřleté i osmileté studium


Přijímací zkoušky pro čtyřleté i osmileté studium jsou písemné. Využijeme centrálně zadávané testy MŠMT. Do kritérií přijímacího řízení bude zahrnuto i hodnocení dosavadního studia na základní škole.

Matematika - doba trvání testu - 70 minut

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi z 5 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací a svazky úloh s výběrem ze dvou možností. Základní obtížnost úloh bude dána Standardy pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace, které jsou od 1. 9. 2013 přílohou RVP ZV. U některých úloh však může být obtížnost vyšší. Testy jsou konstruovány tak, že ověřují osvojeni základních znalostí a dovedností v matematice. 


Český jazyk - doba trvání testu - 60 minut

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi ze 4 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací, uspořádací a svazky úloh s výběrem ze dvou možností. Nezbytným předpokladem pro zvládnutí testu je osvojení znalostí a dovedností definovaných ve Standardech pro základní vzdělávání - Český jazyk a literatura. Konstrukce didaktického testu respektuje také Doporučené učební osnovy ČJL pro základní školu (MŠMT, 2011).


Přihláška k přijímacímu řízení


Ve školním roce 2023/ 2024 budeme otevírat:

  • jednu třídu čtyřletého studia pro uchazeče z 9. tříd ZŠ,

  • jednu třídu osmiletého studia pro uchazeče z 5. tříd ZŠ.

Uchazeči k nám mohou podat přihlášky k přijímacím zkouškám nejpozději do 1. 3. 2023 v pracovních dnech v čase 7:30 - 16:15.

K přihlášce není nutné přikládat lékařské potvrzení. Pokud bude uchazeč o studium žádat úpravu podmínek přijímacího řízení, k přihlášce se přikládá zpráva ze školského poradenského zařízení. Budete-li mít k dispozici diplomy nebo potvrzení o účasti v obvodních kolech předmětových olympiád, popřípadě výsledkové listiny s označeným jménem účastníka, odevzdejte je spolu s přihláškou. Tyto dokumenty je možné dodat škole i později, nejpozději však v den přijímací zkoušky. Na zadní straně přihlášky musí být vyplněné a školou ověřené známky, toto je možné nahradit notářsky ověřenou kopií vysvědčení.

POZOR! Vlastníte-li soukromou datovou schránku, uveďte ji v přihlášce.


Tiskopisy a vzory


Tiskopis přihlášky lze:

Přijímat budeme pouze správné tiskopisy přihlášek.  Vzor staršího formátu vyplněné přihlášky.


Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na střední školu (vytvořený MHMP) včetně zodpovězených často kladených otázek lze stáhnout ve formátu docx.