Matematika na škole


Povinná výuka matematiky probíhá na naší škole ve všech ročnících, a to s dotací 4 hodiny týdně, z toho jedna půlená. V primě si navíc mohou studenti zvolit volitelný předmět Matematika, v kvartě potom volitelný předmět Cvičení z matematiky a fyziky.

Pro studenty, kteří se chtějí matematice věnovat více, či ji budou potřebovat v dalším pomaturitním studiu, nabízíme ve třetím a ve čtvrtém ročníku vyššího gymnázia semináře z matematiky. Učivo v seminářích je zaměřeno na rozšíření základního povinného učiva a na řešení složitějších úloh či na oblasti, které v základním povinném učivu nejsou.

Výuka matematiky rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů, napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické uvažování a také paměť. Při výuce matematiky jsou studenti vedeni ke srozumitelné, věcné a přesné argumentaci. Při řešení úloh jsou studenti zároveň vedeni k systematičnosti a vytrvalosti při hledání správného řešení, objevování různých způsobů řešení. Výuka matematiky připravuje studenty na využití matematiky v jiných oborech a předmětech (fyzika, chemie …) i v dalším studiu na vyšším stupni gymnázia a samozřejmě v běžném životě.