Maturita ve školním roce 2020/ 21


Maturitní zkouška ve školním roce 2020/ 21 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Kalendář s nejdůležitejšími termíny


Termíny písemných maturitních zkoušek profilové části:


 • písemné práce
 
 
 
zrušeno MŠMT
zrušeno MŠMT
zrušeno MŠMT
český jazyk a literatura
anglický jazyk
francouzský a německý jazyk
 

 


Řádné termíny písemných maturitních zkoušek společné části:


 • didaktické testy
pondělí
 
 
úterý
 
středa
 
 
3. 5. 2021
 
 
4. 5. 2021
 
5. 5. 2021
8:00
13:30
 
8:00
 
8:00
13:00
13:00
Matematika
Anglický jazyk
 
Český jazyk a literatura
 
Matematika rozšiřující
Francouzský jazyk
Německý jazyk
 

 


Mimořádné termíny písemných maturitních zkoušek společné části:


 • didaktické testy
pondělí
 
 
úterý
 
středa
 
 
14.6. 2021
 
 
15. 6. 2021
 
16. 6. 2021
9:00
14:30
 
9:00
 
9:00
13:00
13:00
Matematika
Anglický jazyk
 
Český jazyk a literatura
 
Matematika rozšiřující
Francouzský jazyk
Německý jazyk
 
 

Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění, a pro žáky stanovených oborů vzdělání, kteří v řádném termínu nevykonali didaktické testy úspěšně a kteří dobrovolně nebo v rámci nařízené pracovní povinnosti vykonávali ve stanoveném rozsahu práce u orgánů ochrany veřejného zdraví a poskytovatelů zdravotnických, zdravotních a sociálních služeb. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách.

 


Termíny ústních maturitních zkoušek profilové části:


 • jarní termín 
oktáva
4.A a 4.B
17. - 21. 5. 2021
24. - 28. 5. 2021
 
 
 • podzimní termín
případně
od 6. 9. 2021
 

Kritéria hodnocení profilových zkoušek a obhajob

Přehled maturitních témat v profilové části ústní maturitní zkoušky ve školním roce 2020/21


Ve společné části koná žák 2 povinné zkoušky, přihlášku podá řediteli školy do úterý 1. 12. 2020 pro jarní období a do 25. 6. 2021 pro podzimní období:

 1.   z českého jazyka a literatury – didaktický test

 2.   z cizího jazyka (angličtina, francouzština, němčina) – didaktický test, nebo z matematiky – didaktický test

Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná obě povinné zkoušky.

Nabídka nepovinných předmětů ve společné části maturitní zkoušky bude obsahovat pouze předměty cizí jazyk (vyučovanéve škole) a matematiku.

Profilová část maturitní zkoušky (§ 79 ŠZ) se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek. Možné je zvolit ještě maximálně dvě nepovinné zkoušky. Předměty povinné i nepovinné zkoušky si žák vybírá z této nabídky:

1. povinná zkouška
Český jazyk a literatura
písemná práce
+ ústní zkouška před komisí
2. povinná zkouška
Cizí jazyk
(angličtina, francouzština, němčina)
písemná práce
+ ústní zkouška před komisí
Další povinné zkoušky
se volí z nabídky
Jiný cizí jazyk
(angličtina, francouzština, němčina)
písemná práce
+ ústní zkouška před komisí
Dějepis
ústní zkouška před komisí
Zeměpis
ústní zkouška před komisí
Občanský a společenskovědní základ
ústní zkouška před komisí
Matematika
ústní zkouška před komisí
Fyzika
ústní zkouška před komisí
Chemie
ústní zkouška před komisí
Biologie
ústní zkouška před komisí
Informatika
ústní zkouška před komisí
Estetická výchova
ústní zkouška před komisí
+ maturitní práce
Nepovinná zkouška (max. 2)
Všechny předměty z nabídky,
které si žák nevybral jako povinné.
ústní zkouška před komisí + eventuálně písemná práce či maturitní práce
 

Podmínky pro výběr předmětů:

 1.   Pokud si žák vybere ve společné části povinnou zkoušku z matematiky, musí v profilové části konat povinnou zkoušku z cizího jazyka.

 2.   Pokud si žák vybere ve společné části povinnou zkoušku z cizího jazyka, musí v profilové zkoušce zvolit stejný cizí jazyk.

 3.   Pokud žák koná v profilové části alespoň 4 povinné zkoušky, zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, lze nahradit podle § 81, odst. 7 školského zákona výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší z anglického jazyka a B1 nebo úrovni vyšší z ostatních jazyků podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Kritéria profilové zkoušky:

 1.   Písemná práce z českého jazyka
 •   žák vytvoří jeden souvislý text z výběru čtyř zadání v minimálním rozsahu 500 slov (s tolerancí u některých útvarů min. 350 slov)
 •   doba na vypracování práce včetně výběru zadání činí 180 minut (4 vyuč. hodiny)

 1.   Písemná práce z cizího jazyka
 •   žákovi bude stanoveno jedno zadání, v rámci kterého vytvoří dva souvislé texty v minimálním rozsahu 150 a 50 slov
 •   doba na vypracování práce činí 75 minut

 1.    Délka obhajoby maturitní práce činí 15 minut.

Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí.


Podmínky nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka v profilové části


Profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky (certifikátem) podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší z anglického jazykaB1 nebo úrovni vyšší z německého či francouzského jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Žák řediteli školy předloží úředně ověřenou kopii certifikátu společně s žádostí o nahrazení profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka certifikovanou zkouškou (docx).

Seznam uznávaných standardizovaných zkoušek v 2021 na základě úrovně dle SERR/ CEF.