Maturitní zkouška ve školním roce 2022/ 23


Maturitní zkouška ve školním roce 2022/ 23 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části, žák podá přihlášku zástupci ředitele školy do:

 1. čtvrtka 1. 12. 2022 pro jarní období (duben - květen 2023),
 2. pondělí 26. 6. 2023 pro podzimní období (září 2023).

Kalendář s nejdůležitejšími termíny


Společná část maturitní zkoušky


Ve společné části koná žák 2 povinné zkoušky, z českého jazyka a literatury a z jedné zkoušky z nabídky.

Předměty povinné i nepovinné zkoušky si žák vybírá z této nabídky:

povinná zkouška
Český jazyk a literatura
didaktický test + vázaná profilová zkouška
(viz „povinná zkouška vázaná na společnou část“)
1 povinná zkouška
se volí z nabídky
Cizí jazyk
(angličtina, francouzština, němčina)
didaktický test + vázaná profilová zkouška z tohoto jazyka 
(viz „případná povinná zkouška vázaná na společnou část“)
Matematika
didaktický test
Nepovinná zkouška (max. 2)
Matematika rozšiřující
didaktický test
Všechny předměty z nabídky, které si žák nevybral jako povinné.
didaktický test + eventuálně vázaná profilová zkouška z tohoto jazyka
 

Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná obě povinné zkoušky.

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky (vydalo MŠMT v březnu 2023)


Profilová část maturitní zkoušky


Profilová část maturitní zkoušky (§ 79 ŠZ) se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek. Možné je zvolit ještě maximálně dvě nepovinné zkoušky.

Předměty povinné i nepovinné zkoušky si žák vybírá z této nabídky:

povinná zkouška
vázaná na společnou část
Český jazyk a literatura
písemná práce
+ ústní zkouška před komisí
případná povinná zkouška
vázaná na společnou část
Cizí jazyk zvolený ve společné části
(angličtina, francouzština, němčina)
písemná práce
+ ústní zkouška před komisí
3 povinné zkoušky
se volí z nabídky
Cizí jazyk
(angličtina, francouzština, němčina)
písemná práce
+ ústní zkouška před komisí
Dějepis
ústní zkouška před komisí
Geografie
ústní zkouška před komisí
Občanský a společenskovědní základ
ústní zkouška před komisí
Matematika
ústní zkouška před komisí
Fyzika
ústní zkouška před komisí
Chemie
ústní zkouška před komisí
Biologie
ústní zkouška před komisí
Informatika a vpočetní technika
ústní zkouška před komisí
Estetická výchova - hudební
ústní zkouška před komisí
+ maturitní práce
Estetická výchova - výtvarná
ústní zkouška před komisí
+ maturitní práce
Nepovinná zkouška (max. 2)
Všechny předměty z nabídky,
které si žák nevybral jako povinné.
ústní zkouška před komisí + eventuálně písemná práce či maturitní práce
 

Podmínky pro výběr předmětů:

 1.   Pokud si žák vybere ve společné části povinnou zkoušku z matematiky, musí v profilové části konat povinnou zkoušku z cizího jazyka.

 2.   Případná povinná zkouška vázaná na společnou část: Pokud si žák vybere ve společné části povinnou zkoušku z cizího jazyka, musí v profilové zkoušce zvolit stejný cizí jazyk. V rámci volby 3 povinných zkoušek z nabídky žák již tento cizí jazyk ale vybrat nesmí.

 3.   Pokud žák koná v profilové části alespoň 4 povinné zkoušky, zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, lze nahradit podle § 81, odst. 7 školského zákona výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni C1 nebo úrovni vyšší z anglického jazyka a B2 nebo úrovni vyšší z ostatních jazyků podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Kritéria profilové zkoušky:

 1. Písemné práce se uskuteční ručně psanou formou na speciálním formuláři. Výjimku tvoří žáci s PUP, kteří mají ve „formuláři doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky“ uvedenou jinou formu záznamu.  

 2. Písemná práce z českého jazyka
 •   žák vytvoří jeden souvislý text z výběru čtyř zadání v minimálním rozsahu 500 slov (s tolerancí u některých útvarů min. 350 slov)
 •   doba na vypracování práce včetně výběru zadání činí 180 minut (4 vyuč. hodiny)

 1.   Písemná práce z cizího jazyka
 •   žákovi bude stanoveno jedno zadání, v rámci kterého vytvoří dva souvislé texty, první text v rozsahu 170 až 200 slov a druhý text 60 až 80 slov
 •   doba na vypracování práce činí 80 minut

 1.    Délka obhajoby maturitní práce činí 15 minut.

 2.    Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky (vydána 9. 3. 2023)

 3.    Témata ústní části maturitní zkoušky (vydána 7. 10. 2022)

 4.    Maturitní vyhláška vydaná ředitelem školy (vydána 5. 10. 2022)

Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí.


Podmínky nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka v profilové části


Profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky (certifikátem) podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni C1 nebo úrovni vyšší z anglického jazykaB2 nebo úrovni vyšší z německého či francouzského jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Žák řediteli školy předloží úředně ověřenou kopii certifikátu společně s žádostí o nahrazení profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka certifikovanou zkouškou (docx).

Seznam uznávaných standardizovaných zkoušek v 2023 na základě úrovně dle SERR/ CEF.

 


Termíny písemných maturitních zkoušek profilové části:

jarní termín


 • písemné práce
pondělí
úterý
středa
3. 4. 2023
4. 4. 2023
5. 4. 2023
8:45
13:30
13:30
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Francouzský a německý jazyk
 
 
Seznam usazení žáků v učebnách je k nalezení na maturitní nástěnce v 1. patře nebo na nástěnce třídy 8.1 a 4.A v Bakalářích.

Případné termíny písemných prácí v podzimním období budou stanoveny od 11. 9. 2023


Termíny písemných maturitních zkoušek společné části:

jarní termín


 • didaktické testy
úterý
 
 
středa
 
čtvrtek
2. 5. 2023
 
 
3. 5. 2023
 
4. 5. 2023
8:00
13:30
 
8:00
 
8:00
Matematika
Anglický jazyk
 
Český jazyk a literatura
 
Matematika rozšiřující
 
 

Přesné termíny a časy zveřejní MŠMT v dokumentu „Jednotné zkušební schéma“ do 15. ledna 2023.

Případné didaktické testy v podzimním období se budou konat v období 1. - 10. 9. 2023, do 15. 8. 2023 stanoví MŠMT přesné termíny podzimního období.


Termíny ústních maturitních zkoušek profilové části:

jarní termín


 • ústní zkoušky před komisí
út - pá   16. - 19. 5. 2023
út - pá   16. - 19. 5. 2023
8.1
4.A
 

Případné zkoušky v podzimním období budou stanoveny od 11. 9. 2023