Maturita ve školním roce 2019/ 20


Maturitní zkouška ve školním roce 2019/ 20 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

 
Hodnocení profilových zkoušek a obhajob

8.1 - Kritéria hodnocení profilových zkoušek a obhajob

4.A - Kritéria hodnocení profilových zkoušek

4.B - Kritéria hodnocení profilových zkoušek a obhajob

 

Termíny písemných maturitních zkoušek společné části:


  • písemné práce
Český a jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
 
zrušena MŠMT
zrušena MŠMT
zrušena MŠMT
zrušena MŠMT
 
 
 
 
 
 
  • didaktické testy
pondělí 1. 6. 2020

 

 
 
úterý 2. 6. 2020
 
 
středa 3. 6. 2020
8:00

 

13:00
 
8:00
13:00
 
9:00
Matematika

Francouzský jazyk

Anglický jazyk
 
Český jazyk a literatura
Německý jazyk
 
Matematika+
 
 
 
 
 
 

 

Termíny ústních maturitních zkoušek společné a profilové části:


  • jarní termín
oktáva
4.A a 4.B
11. - 16. 6. 2020
18. - 24. 6. 2020
 
Případné zkoušky v podzimním období budou stanoveny od 7. září 2020.

Ve společné části koná žák 2 povinné zkoušky, přihlášku podá řediteli školy do pondělí 2. 12. 2019 pro jarní období a do 25. 6. 2020 pro podzimní období:

  1.   z českého jazyka a literatury (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška před komisí)

  2.   z cizího jazyka – angličtina, francouzština, němčina (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška před komisí), nebo z matematiky (pouze didaktický test).

Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná obě povinné zkoušky.

Nabídka nepovinných předmětů ve společné části maturitní zkoušky bude obsahovat pouze předměty cizí jazyk (vyučovanéve škole) a matematiku.

V profilové části (§ 79 ŠZ) jsou povinné 2 -3 zkoušky (jedné úrovně stanovené školou) a možné max. 2 nepovinné zkoušky. Ředitel školy stanovuje počet tří zkoušek z této nabídky:

1. povinná zkouška
Český jazyk a literatura
ústní zkouška před komisí
2. a 3. povinná zkouška
se volí z nabídky
Cizí jazyk
(angličtina, francouzština, němčina)
ústní zkouška před komisí
Dějepis
ústní zkouška před komisí
Zeměpis
ústní zkouška před komisí
Občanský a společenskovědní základ
ústní zkouška před komisí
Matematika
ústní zkouška před komisí
Fyzika
ústní zkouška před komisí
Chemie
ústní zkouška před komisí
Biologie
ústní zkouška před komisí
Informatika
ústní zkouška před komisí
Estetická výchova
ústní zkouška před komisí
+ maturitní práce
Nepovinná zkouška (max. 2)
Všechny předměty z nabídky,
které si žák nevybral jako povinné.
ústní zkouška před komisí
Výběrová zkouška
didaktický test
(pouze v jarním období)
 

Podmínky pro výběr předmětů:

  1.   Pokud si žák vybere ve společné části povinnou zkoušku z matematiky, musí v profilové části konat povinnou zkoušku z cizího jazyka.

  2.   Pokud si žák vybere ve společné části i v profilové části povinnou zkoušku z cizího jazyka, musí to být pokaždé jiný cizí jazyk (viz tabulka).

  3.   Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) vyhlášky č. 177/2009 Sb., lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší z anglického jazyka a B1 nebo úrovni vyšší z ostatních jazyků podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí.

 

Podmínky nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka v profilové části


Profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky (certifikátem) podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší z anglického jazykaB1 nebo úrovni vyšší z německého či francouzského jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Žák řediteli školy předloží úředně ověřenou kopii certifikátu společně s žádostí o nahrazení profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka certifikovanou zkouškou (docx).

Seznam uznávaných standardizovaných zkoušek v 2020 na základě úrovně dle SERR/ CEF.