Maturita ve školním roce 2020/ 21

aktualizováno 29. 5. 2021 v 6:00


novinky

Na základě dodatku OOP získávají žáci přihlášení v letošním roce k maturitní zkoušce o 1 opravnou zkoušku společné části (didaktického testu) navíc, celkový počet opravných zkoušek odpovídá počtu 3. V případě, že prvomaturanti (všichni žáci současné 8.1, 4.A a 4.B), kteří neuspějí u didaktického testu v řádném termínu (květen 2021), jsou automaticky přihlášeni k mimořádnému termínu konanému v červenci. V případě, že se k tomuto případnému mimořádnému termínu nedostaví, jsou automaticky omluveni, tzn. neodečítá se tato absence z celkového počtu pokusů na opravu zkoušky.


Maturitní zkouška ve školním roce 2020/ 21 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Kalendář s nejdůležitejšími termíny

Opatření obecné povahy ze dne 16. 3. 2021 Dodatek OOP z 28. 4. 2021Metodika k novému opatření obecné povahy, které upravuje model maturitní zkoušky 2020/2021 ze dne 16. 3. 2021


Testování maturantů na onemocnění COVID-19


Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro účast žáků a dalších osob na maturitní zkoušce ve společné nebo profilové části platí, že před svojí osobní přítomností na zkouškách musí být také testováni na COVID-19 testem, který není starší 7 dnů. Škola umožní testování v budově školy neinvazivními antigenními testy přihlášeným žákům ke zkoušce, maturitnímu komisaři a členům maturitní komise. Žáci, maturitní komisař a členové maturitní komise mohou, ostatní osoby (veřejnost u ústních maturitních zkoušek) musí toto testování nahradit, viz níže.

Testování v budově školy může být nahrazeno:
 1. dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

 2. dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

 3. certifikátem MZd ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace:

 • první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 • první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 • dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

podrobný manuál MŠMT: Ochrana zdraví v průběhu maturitních zkoušek ke stažení zde


Termíny související s ukončením 2. pololetí maturitních ročníků


 • uzavření klasifikace + ped. rada maturitních ročníků

 • ukončení školního roku pro maturanty

 • svatý týden maturantů

11. 5. 2021

14. 5. 2021

17. - 21. 5. 2021

     

Termíny písemných maturitních zkoušek profilové části:


 • písemné práce
 
 
 
zrušeno MŠMT
zrušeno MŠMT
zrušeno MŠMT
český jazyk a literatura
anglický jazyk
francouzský a německý jazyk
 

 


Řádné termíny písemných maturitních zkoušek společné části:


 • didaktické testy
pondělí
 
 
úterý
 
středa
 
 
24. 5. 2021
 
 
25. 5. 2021
 
26. 5. 2021
8:00
13:30
 
8:00
 
8:00
13:00
13:00
Matematika
Anglický jazyk
 
Český jazyk a literatura
 
Matematika rozšiřující
Francouzský jazyk
Německý jazyk
 

Tabulka odpovídá zveřejněnému jednotnému zkušebnímu schématu ze dne 16. 3. 2021.

Výsledky didaktický testů zveřejní Cermat (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) do 7. 6. 2021.


Mimořádné termíny písemných maturitních zkoušek společné části:


 • didaktické testy
středa
 
 
čtvrtek
 
pátek
 
 
7. 7. 2021
 
 
8. 7. 2021
 
9. 7. 2021
9:00
14:30
 
9:00
 
9:00
13:00
13:00
Matematika
Anglický jazyk
 
Český jazyk a literatura
 
Matematika rozšiřující
Francouzský jazyk
Německý jazyk
 

Tabulka odpovídá zveřejněnému jednotnému zkušebnímu schématu ze dne 16. 3. 2021

Mimořádný termín je na základě dodatku OOP určen pro žáky - prvomaturanty, kteří se přihlásili ke květnovému řádnému termínu zkoušky a neuspějí v ní. Tito studenti jsou k mimořádnému termínu automaticky přihlášeni. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách.

Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění.


Termíny a úpravy ústních maturitních zkoušek profilové části:


 • jarní termín 
oktáva
4.A a 4.B
1. - 4. 6. 2021
7. - 11. 6. 2021
 
 
 • podzimní termín
případně
od 6. 9. 2021
 
! ! !

Žák nemusí konat povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka, který si zvolil ve společné části maturitní zkoušky; žák může tuto zkoušku konat, pokud tuto informaci do 30. dubna 2021 písemně sdělí řediteli školy. Zkouška se koná pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a hodnocení zkoušky z cizího jazyka tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky, a to i v případě opravné a náhradní zkoušky. Hodnocení se započítává do celkového hodnocení maturitní zkoušky a uvádí se na vysvědčení o maturitní zkoušce, s výjimkou případu, kdy žák zkoušku nevykonal úspěšně nebo ji nekonal.

Přihláška k ústní nepovinné zkoušce profilové části, která je vázana na společnou část maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení profilových zkoušek a obhajob

Přehled maturitních témat v profilové části ústní maturitní zkoušky ve školním roce 2020/21


Ve společné části koná žák 2 povinné zkoušky, přihlášku podá řediteli školy do úterý 1. 12. 2020 pro jarní období a do 25. 6. 2021 pro podzimní období:

 1.   z českého jazyka a literatury – didaktický test

 2.   z cizího jazyka (angličtina, francouzština, němčina) – didaktický test, nebo z matematiky – didaktický test

Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná obě povinné zkoušky.

Nabídka nepovinných předmětů ve společné části maturitní zkoušky bude obsahovat pouze předměty cizí jazyk (vyučovanéve škole) a matematiku.

Profilová část maturitní zkoušky (§ 79 ŠZ) se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek. Možné je zvolit ještě maximálně dvě nepovinné zkoušky. Předměty povinné i nepovinné zkoušky si žák vybírá z této nabídky:

1. nepovinná zkouška
    vázaná na společnou část
Český jazyk a literatura
písemná práce
+ ústní zkouška před komisí
2. nepovinná zkouška
    vázaná na společnou část
Cizí jazyk
(angličtina, francouzština, němčina)
písemná práce
+ ústní zkouška před komisí
2 povinné zkoušky
se volí z nabídky
Jiný cizí jazyk
(angličtina, francouzština, němčina)
písemná práce
+ ústní zkouška před komisí
Dějepis
ústní zkouška před komisí
Zeměpis
ústní zkouška před komisí
Občanský a společenskovědní základ
ústní zkouška před komisí
Matematika
ústní zkouška před komisí
Fyzika
ústní zkouška před komisí
Chemie
ústní zkouška před komisí
Biologie
ústní zkouška před komisí
Informatika
ústní zkouška před komisí
Estetická výchova
ústní zkouška před komisí
+ maturitní práce
Nepovinná zkouška (max. 2)
Všechny předměty z nabídky,
které si žák nevybral jako povinné.
ústní zkouška před komisí + eventuálně písemná práce či maturitní práce
 

Podmínky pro výběr předmětů:

 1.   Pokud si žák vybere ve společné části povinnou zkoušku z matematiky, musí v profilové části konat povinnou zkoušku z cizího jazyka.

 2.   Pokud si žák vybere ve společné části povinnou zkoušku z cizího jazyka, musí v profilové zkoušce zvolit stejný cizí jazyk.

 3.   Pokud si žák koná přihlásil v profilové části alespoň 4 povinné zkoušky, zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, lze nahradit podle § 81, odst. 7 školského zákona výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší z anglického jazyka a B1 nebo úrovni vyšší z ostatních jazyků podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Kritéria profilové zkoušky:

 1.   Písemná práce z českého jazyka
 •   žák vytvoří jeden souvislý text z výběru čtyř zadání v minimálním rozsahu 500 slov (s tolerancí u některých útvarů min. 350 slov)
 •   doba na vypracování práce včetně výběru zadání činí 180 minut (4 vyuč. hodiny)

 1.   Písemná práce z cizího jazyka
 •   žákovi bude stanoveno jedno zadání, v rámci kterého vytvoří dva souvislé texty v minimálním rozsahu 150 a 50 slov
 •   doba na vypracování práce činí 75 minut

 1.    Délka obhajoby maturitní práce činí 15 minut.

 2.    Hodnocení profilových zkoušek a obhajob

Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí.


Podmínky nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka v profilové části


Profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky (certifikátem) podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší z anglického jazykaB1 nebo úrovni vyšší z německého či francouzského jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Žák řediteli školy předloží úředně ověřenou kopii certifikátu společně s žádostí o nahrazení profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka certifikovanou zkouškou (docx).

Seznam uznávaných standardizovaných zkoušek v 2021 na základě úrovně dle SERR/ CEF.