Základní doporučená literatura


CANGELOSI J. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7367-118-2.
FISHER R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-966-6.
HARGAŠOVÁ M. Skupinové poradenství. Praha: Grada, 2009.
HOPPEOVI S. A H. Sociálně psychologické hry pro dospívající. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-434-6.
HŘÍBKOVÁ L. Nadání a nadaní. Praha: Grada, 2009. ISBN: 978-80-247-1998-6.
Klíčové kompetence na gymnáziu. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2008. ISBN 978-80-87000-20-5.
KOLÁŘ M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011., 978-80-7367-871-5.
KOUKOLÍK F., DRTILOVÁ J. Zlo na každý den. Praha: Galén, 2001, ISBN 8072620886.
KREJČOVÁ L. Komunikace s rodiči problémových žáků. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010.
MIOVSKÝ M., A KOL.: Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi. 2., přepracované a doplněné vydání, Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK, VFN a NLN, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-7322391-4.
MIOVSKÝ M. A KOL. Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: 1. LF UK a VFN, klinika adiktologie, 2012. ISBN 978-80-87258-89-7.
NEŠPOR K., MARHOUNOVÁ J. Alkoholici, feťáci a gambleři. Praha: Empatie, 1995. ISBN ISBN: 80-901618-9-8.
ŘÍČAŘ P.: Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-049-9.
SELIKOWITZ, M. Dyslexie a jiné poruchy učení. Havlíčkův Brod: Grada, 2000. ISBN 80-7169-773-7.
ŠEJVL J.: Rizikové chování dětí – právo a jeho vybrané instrumenty. Klinika adiktologie, 1. LF UK, Praha, 2016.
VALENTA J. Metody a techniky dramatické výchovy. Grada, Praha 2008.
VALENTOVÁ L. A KOL. Školní poradenství I. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2013. ISBN 978-80-7290-710-6.
VALENTOVÁ L. a KOL. Školní poradenství II. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2013. ISBN 978-70-7290-629-1.
VENDEL Š. Kariérní poradenství. Praha: Grada, 2008.
ZELINKOVÁ O. Poruchy učení. Praha: Portál 2003. ISBN 978-80-262-0875-4.