Testování žáků na covid-19


 Testování žáků nižšího a vyššího gymnázia


upraveno 12. 6. 2021 v 17:45

Testování žáků NG na covid-19 proběhne v pátek 25. 6. 2021 v 7:30 v učebnách dle rozvrhu.

Testování žáků VG na covid-19 proběhne v pondělí 21. 6. 2021 v 7:30 v učebnách dle rozvrhu.


nástup žáků na testování


Žák ráno vstupuje do budovy školy přes šatny, převlékne se, přezuje a směřuje přímo do určené učebny dle rozvrhu v Bakalářích. V učebně si sedá do lavice a čeká do příchodu vyučujícího, který žáka bude instruovat o dalším postupu. V ostatních netestovacích dnech může žák vstupovat do školy běžným způsobem.

V případě, že se žák nezúčastnil hromadného testování v příslušném dnu, vstupuje vždy do budovy školy hlavním vchodem k vrátnici. Kde nahlásí tuto skutečnost panu vrátnému, který s ním dodatečné testování provede.


náhrada za školní testování


V případě náhrady školního testování žák vždy postupuje dle odstavce "nástup žáků na testování", pouze místo následného otestování předloží patřičný doklad.

Testování školními testy může žák nahradit:

  1. dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní (doba prodloužena od 24. 5. z původních 90 dní),
  2. dokladem o negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  3. certifikátem MZd ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace:
  • první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    • dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

návod na správné testování


Testujeme žáky pomocí RT-PCR testů ze vzorku slin. Žáci jsou ke správnému zvládnutí provedení testu vedeni našimi vyučujícími, ale pro přehlednost přikládáme stručný info leták k RT-PCR testování.

Žákům, kteří od ukončení distanční výuky ještě nanastoupili do školy, musí býd dle manuálu MŠMT proveden i antigenní test (Singclean ze vzorků z nosu a krku). Způsobu odběru se týká videoukázka níže (týká se nás část, kdy si žák bude provádět odběr sám).


postup v případě pozitivního výsledku žáka


Ihned po doručení výsledků laboratoří škole je kontrolujeme. V případě pozitivity žáka je tento žák oddělen do speciální karanténní místnosti a jsou kontaktováni jeho zákonní zástupci, aby si jej vyzvedli a nahlásili tuto skutečnost praktickému lékaři.

Ostatním žákům, kteří byli v kontaktu s pozitivním spolužákem, končí výuka a po kontaktování jejich zákonných zástupců a předložení předem rodičem podepsaného preventivního dokladu o samostatném odchodu v případě předčasného ukončení výuky smí žáci opustit školu. Žákům by měla být krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa.