Tematický den: Agrese státní moci


V pátek 24. února 2023 proběhl ve škole tematický den o AGRESI STÁTNÍ MOCI. Záměrem akce v den smutného prvního výročí rusko-ukrajinského konfliktu bylo upozornit na souvislosti, které agrese státní moci vyvolává a způsobuje, a propojit je s událostmi bývalého Československa a dnešního Česka. Koncepce celého dne byla rozdělena do čtyř oblastí, které jsou patrné i ze samotné fotogalerie.


Workshopy


Pro každou třídu byla v rámci jedné vyučovací hodiny připravena aktivita související s tématem AGRESE STÁTNÍ MOCI. Zvolená témata byla zaměřena na ruskou propagandu, historii rusko-ukrajinských vztahů, problematiku uprchlictví a československou zkušenost vpádu sovětských vojsk v srpnu 1968. V hodinách byly často využity materiály JSNS (Jednoho světa na školách), záznamy a sestřihy dobových událostí byly žákům promítnuty a následně s nimi rozebrány.


Sepsání vzkazu


Žáci mohli vyjádřit svou myšlenku, náladu nebo své poselství sepsáním vzkazu:

  • MOCNÝM - adresovaný státům nebo organizacím (EU, NATO, OSN, ...), popř. jejich vrchním představitelům (prezidentům, premiérům, ministrům, předsedům, tajemníkům, ...)
  • OBĚTEM - adresovaný státům, národům, rodinám, jednotlivcům, kteří musí čelit a vzdorovat agresi státní moci

Vybrané vzkazy jsou k vidění pod odkazy, všechny vzkazy jsou připnuty ve škole na nástěnce v 1. patře.


Rozhovory


Připravili jsme a v tento den zveřejnili rozhovory s našimi ukrajinskými žáky, kteří z důvodu agrese státní moci raději opustili své domovy. Podělili se s námi, jak se jejich životní příběhy v minulém roce změnily. Více pod odkazem nebo na schodišti ve škole.

Rozhovory - ikona


Finanční sbírka


Již se stává tradicí, že během finančních sbírek zřizujeme studentský bufet ve 2. patře. Nákupem nápojů, pokrmů a pochutin se přispělo na dobrou věc. Vybrala se částka 5 299 Kč, kterou věnujeme našim ukrajinským žáků prostřednictvím dárcovského konta Rady rodičů.

Rada rodičů v minulém roce zřídila dárcovské konto na podporu ukrajinských žáků školy.

bankovní účet:
2600217413/ 2010
variabilní symbol:
24022022
zpráva pro příjemce:
Příspěvek na pomoc ukrajinským studentům Gymnázia Elišky Krásnohorské
 

Pozn. Nezapomeňte správně uvést variabilní symbol, je důležitý ke správnému zařazení a zpracování Vašeho daru.


Vybraná částka pomůže ukrajinským žákům s financováním:

  • stravování ve školní jídelně,
  • potřebných školních pomůcek a
  • vzdělávacích akcí či pořadů, sportovních, přírodovědných či historicko-literárních kurzů nebo školních výletů aj.

Velmi si vážíme každého příspěvku a děkujeme za něj. Velké poděkování patří všem žákům a učitelům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce.