Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


Na základě ustanovení § 5 zákona č. 106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/ 2006 Sb. v platném znění uveřejňuji následující informace.


1.
Název subjektu
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55
2.
Důvod a způsob založení
Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem je hlavní město Praha.
3.
Organizační struktura
4.
Kontaktní spojení
 
4.1
Poštovní
Gymnázium Elišky Krásnohorské
Ohradní 55/ 111
140 00 Praha 4 - Michle
4.2
Adresa pro osobní návštěvy
Viz bod 4.1.
4.3
Úřední hodiny
Pracovní dny 7:15 – 16:15
Prázdninové úřední hodiny 8:30 – 13:00
Konzultační hodiny učitelů na základě předchozí domluvy.
4.4
Telefonní čísla
Ústředna 241 080 291
Ředitel 241 483 238
Školní jídelna 241 080 279
4.5
Adresa webu
4.6
Adresa e-podatelny
4.7
Další elektronické adresy
5.
Případné platby lze poukázat
2001504613/ 2010 - běžný účet
2601504617/ 2010 - účet pro akce žáků
2701504614/ 2010 - školní jídelna
2600217413/ 2010 - rada rodičů
6.
IČ 0033553
IZO školy 000335533
IZO ředitelství 600005054
7.
DIČ
Nejsme plátci DPH.
8.
Dokumenty
 
8.1
Seznam hlavních koncepčních dokumentů
Školní řád (platný od 26. 10. 2020)
8.2
Rozpočet
Rozpočet na letošní rok je k nahlédnutí v ředitelně školy.
Rozpočet za minulý rok je ve výroční zprávě.
9.
Žádosti o informace
Žádosti o informace posílejte na skola@gekom.cz nebo řediteli školy.
10.
Příjem žádostí a dalších podání
Poštou na adresu školy (adresovat řediteli školy). Elektronicky na skola@gekom.cz.
11.
Opravné prostředky
Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat řediteli školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku.
Dále lze podat odvolání proti rozhodnutí podle §15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění.
Odvolání se podává pouze písemně odboru školství a mládeže MHMP prostřednictvím ředitelství školy.
Odvolání musí obsahovat název rozhodnutí, proti kterému se příslušná osoba odvolává, jeho datum a číslo jednací. Zvláštní formulář se nevyžaduje.
Případné další náležitosti jsou uvedeny v poučení u každého rozhodnutí. Viz Správní řád.
12.
Formuláře
13.
Popisy postupů návody pro řešení životních situací
Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adresách skola@gekom.cz
Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu.
Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.
14.
Předpisy
 
14.1
Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění
Zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
Zákon č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
14.2
Vydané právní předpisy
Školní řád (platný od 26. 10. 2020)
15.
Úhrady za poskytování informací
 
15.1
Sazebník úhrad za poskytování informací
Poskytnutí druhopisu 50 Kč / stránka A4
15.2
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
---
16.
Licenční smlouvy
---
17.
Výroční zprávy
18.
GDPR