Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“)


Níže naleznete povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle § 5 zákona.

Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příloha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.


1.
Oficiální název
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55
právní forma: příspěvková organizace
IZO: 000335533
 
2.
Důvod a způsob založení
Příspěvková organizace Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55, byla zřízena MŠMT  pod č.j: 19 018/93-26 a sídlí na adrese Ohradní 55/ 111, 140 00 Praha 4 - Michle. Zřizovací listina je ze dne 23. června 1990 a nabyla účinnosti 1. ledna 1994.
Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování základního a středního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).
 
3.
Organizační struktura
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.  
 
4.
Kontaktní spojení
 
4.1
Poštovní
Gymnázium Elišky Krásnohorské
Ohradní 55/ 111
140 00 Praha 4 - Michle
 
4.2
Adresa pro osobní návštěvy
Viz bod 4.1.
 
4.3
Úřední hodiny
Pracovní dny 7:15 – 16:15
Prázdninové úřední hodiny 8:30 – 13:00
Konzultační hodiny učitelů na základě předchozí domluvy.
 
4.4
Telefonní čísla
Ústředna 241 080 291
Ředitel 241 483 238
Školní jídelna 241 080 279
 
4.5
Adresa internetových stránek
4.6
Adresa e-podatelny
 
4.7
Další elektronické adresy
 
4.8
Datová schránka
ID datové schránky: 47etstt
 
5.
Případné platby lze poukázat
2001504613/ 2010 - běžný účet
2601504617/ 2010 - účet pro akce žáků
2701504614/ 2010 - školní jídelna
2600217413/ 2010 - rada rodičů
 
6.
IČO
IČO 0033553
IZO školy 000335533
IZO ředitelství 600005054
 
7.
Plátce daně z přidané hodnoty
 
Škola není plátcem DPH.
8.
Dokumenty
 
8.1
Seznam hlavních dokumentů
 
8.1.1
Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout
Na webových stránkách školy v sekci škola -> dokumenty nebo po předchozí domluvě v listinné podobě ve škole. 
Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce
Školní vzdělávací programy
Výroční zpráva o činnosti školy
Školní řád
Dokumentace BOZP a PO
Účetní, majetková a hospodářská dokumentace
Soubor vnitřních směrnic a předpisů
 
8.1 2
Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu
Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
Záznamy z pedagogických rad
Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních
 
8.2
Rozpočet
Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy.
Rozpočet na letošní rok je k nahlédnutí v ředitelně školy.
Rozpočet za minulý rok je ve výroční zprávě.
 
9.
Žádosti o informace
Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádosti o informace posílejte na skola@gekom.cz nebo řediteli školy.
 
10.
Příjem žádostí a dalších podání
Poštou na adresu školy (adresovat řediteli školy). Elektronicky na skola@gekom.cz.
Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 
11.
Předpisy
 
11.1
Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující webové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění
Zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění
 
11.2
Vydané právní předpisy
Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě po předchozí domluvě v ředitelně školy.
 
12.
Úhrady za poskytování informací
 
 
12.1
Sazebník úhrad za poskytování informací
 
Poskytnutí stejnopisu 50 Kč / stránka A4
Ostatní nespecifikované administrativní úkony: započatá hodina práce 300 Kč/hod.
 
12.2
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 
Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.
 
13.
Licenční smlouvy
---
 
14.
Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Na webových stránkách školy v sekci škola -> dokumenty.
 

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.