Přihlášky ke studiu


Vážení rodiče.

Vzhledem k situaci způsobené Covidem - 19, jsou školy zatím pro veřejnost zavřené.

Velmi Vás žádáme, pokud je to z Vaší strany možné, abyste přihlášky k přijímacím zkouškám posílali poštou. Můžete si pak následně telefonicky ověřit, zda vaše přihláška byla do školy doručena.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete nebo nechcete přihlášku poštou poslat, je jistě možné ji do školy doručit osobně za podmínek dodržení příslušných hygienických opatření, která Vám budou sdělena při vstupu do školní budovy. Přihlášky v tomto případě budeme přijímat v čase od 8:00 do 14:00 hod (v období 22. - 26. 2. pouze v době 8:30 - 13:00).


Každá přihláška musí být čitelně vyplněna. Kromě všech náležitostí, musí obsahovat číslo soukromé datové schránky, pokud ji vlastníte, čitelnou mailovou adresu, kontaktní adresu a telefonní číslo zákonného zástupce. Podpis uchazeče a zákonného zástupce.

Na zadní straně přihlášky musí být vyplněné a školou ověřené známky, a to pouze za 1. pololetí pátého nebo devátého ročníku. Toto je možné nahradit notářsky ověřenou kopií vysvědčení.

Spolu s přihláškou odevzdáváte diplomy nebo potvrzení o účasti v obvodních kolech předmětových olympiád, popřípadě výsledkové listiny s označeným jménem účastníka, pokud je již budete mít k dispozici. Tyto dokumenty je možné dodat škole později, nejpozději však v den přijímací zkoušky.

Pokud máte doporučení Školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a platnou zprávu k přijímacímu řízení, přiložte ji k přihlášce.

Lékařské potvrzení nepožadujeme.


Přihlášky ke studiu musí být odevzdány do 1. 3. 2021. Pokud je přihláška posílána poštou, lze přijmout ještě přihlášku s datem podání na poště 1. 3. 2021.

Prosíme o dodržení tohoto termínu.

Další informace k přijímacím zkouškám naleznete v sekci pro uchazeče – přijímací zkoušky.

Jana Třeštíková v. r.


ke stažení: Informace k podávání přihlášek ke studiu